Wydziały Pracy Środowiskowej

Do zadań I, II i III Wydziału Pracy Środowiskowej należy w szczególności:

  1. rozpoznawanie potrzeb i udzielanie świadczeń w zakresie środowiskowej pomocy społecznej w formach przewidzianych ustawami;
  2.  organizowanie i prowadzenie działań zmierzających do zapobiegania stanom ubóstwa i patologii społecznej;
  3.  realizacja socjalnych programów rządowych;
  4.  tworzenie i realizacja programów pomocowych;
  5.  udzielanie pracownikom socjalnym pomocy merytorycznej i specjalistycznych konsultacji;
  6.  realizacja decyzji w zakresie przyznanej pomocy pieniężnej, rzeczowej oraz w formie usług opiekuńczych;
  7.  prowadzenie spraw ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych świadczeniobiorców;
  8.  realizacja miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie prowadzenia taniego żywienia;
  9.  realizacja świadczeń w zakresie pomocy dla uchodźców, kombatantów i repatriantów;
 10.  prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 11.  udzielanie pomocy, w tym finansowej osobom pełnoletnim opuszającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy
 12.  prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentacji Wydziału;
 13.  opracowywanie analiz, przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu realizowanych zadań;
 14.  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.