Aktywizacja plus

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Aktywizacja plus”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej. W projekcie zaplanowano następujące działania:

 • warsztat rozwoju osobistego,
 • kurs podstaw obsługi komputera,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • grupy wsparcia,
 • streetworking,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • terapię uzależnień,
 • prace społecznie użyteczne,
 • szkolenia zawodowe,
 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.

Uczestnikami projektu są pełnoletni klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zajęcia będą odbywały się w Klubie Integracji Społecznej w Łodzi na ul. Objazdowej 17 oraz punktach na terenie Łodzi wskazanych przez realizatorów wyłonionych w procedurach konkursowych i przetargowych.

Okres realizacji projektu: 2019 – 2021

Dofinansowanie projektu z UE: 1 400 169,40 zł

Regionalny Program Województwa Łódzkiego 2014-2020

Oś IX: Włączenie Społeczne

Działanie IX.1: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.1.1: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym