Pozostałe Wydziały

Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej (WAKW)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, II piętro, pok. 208

Tel. (42) 685 43 47

Kierownik Wydziału - Halina Marciszewska

Do zadań Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

1. prowadzenie spraw audytu wewnętrznego, w tym planowanie audytów wewnętrznych, ich przeprowadzanie oraz sporządzanie sprawozdań i dokumentacji, zgodnie z przepisami szczególnymi
2. badanie zgodności audytowanej działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi, w ramach wykonywanych zadań;
3. przeprowadzanie zadań audytowych (zgodnie z planem oraz poza planem na wniosek Dyrektora MOPS), w tym:
 
 1. obiektywnego, rzetelnego i niezależnego ustalania stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania jednostki audytowanej,
 2. określania oraz analizy przyczyn i skutków uchybień wraz z przedstawieniem uwag i wniosków w sprawie ich usunięcia lub usprawnienia zakresu objętego audytem,
 3. zamieszczania wyników audytu w sprawozdaniach z przeprowadzania zadań audytowych,
 4. oceny systemu kontroli zarządczej;
4. opracowywanie rocznych planów kontroli finansowo-księgowych oraz sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;
5. organizowanie i prowadzenie kontroli w MOPS, nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej, jednostkach realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie zawartych umów oraz jednostkach kontrolowanych, koordynowanych i monitorowanych, realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
6. przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych i kontrola ich realizacji;
7. prowadzenie ewidencji kontroli oraz archiwizowanie dokumentacji z kontroli;
8. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej;
9. współdziałanie z organami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie audytu w zakresie realizowanych przez Wydział zadań;
10. opracowywanie analiz, przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu realizowanych przez Wydział zadań;
11. realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą
12. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora MOPS.

 


Wydział Finansowo-Księgowy (WFK)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, pok. 310, 311, 313, 314, 315, 316

Tel. (42) 685 43 67; fax (42) 632 41 30

Główny Księgowy - Tamara Sagan

Kierownik WFK - Małgorzata Kochaniak

Do zadań Wydziału Finansowo-Ksiegowego należy w szczególności:

1. sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowników: MOPS, Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz wypłat wynikających z zawartych przez MOPS umów cywilnoprawnych;
2. prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych oraz rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników, o których mowa w pkt 1;
3. prowadzenie kasy MOPS;
4. prowadzenie księgowości MOPS;
5. obsługa księgowa Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
6. obsługa księgowa rodzinnych domów dziecka;
7. opracowywanie projektów planów finansowych, planów finansowych, wniosków o korekty tych planów;
8. sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań finansowych w zakresie zadań realizowanych przez MOPS oraz Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
9. prowadzenie ewidencji księgowej wydatków i kosztów w zakresie zadań realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy europejskich;
10. analiza potrzeb finansowych i wykonania budżetu w zakresie zadań realizowanych przez nadzorowane przez MOPS miejskie jednostki organizacyjne;
11. przygotowywanie zbiorczych: projektów planów finansowych, planów finansowych oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w pkt 11;
12. rozliczanie środków finansowych przekazywanych jednostkom nadzorowanym;
13. prowadzenie ewidencji majątku trwałego MOPS;
14. rozliczanie środków pozabudżetowych PFRON;
15. windykacja należności;
16. opracowywanie analiz, przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu realizowanych przez Wydział zadań;
17. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 


Wydział Gospodarczo-Techniczny (WGT)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, II piętro, pok. 206, 206a, 207

Tel. (42) 685 43 48; fax (42) 632 41 30

Kierownik Wydziału - Krzysztof Pietrzak

Do zadań Wydziału Gospodarczo-Technicznego należy w szczególności:

1. zapewnienie warunków dla funkcjonowania MOPS, w tym załatwianie spraw formalno-prawnych związanych z pozyskiwaniem i użytkowaniem lokali i nieruchomości;
2. organizowanie transportu;
3. zlecanie konserwacji i naprawy sprzętu;
4. realizowanie umów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych;
5. organizowanie właściwego gospodarowania składnikami majątkowymi MOPS;
6. prowadzenie ksiąg inwentarzowych MOPS;
7. organizowanie remontów i inwestycji, we współpracy z właściwą komórką organizacyjną MOPS;
8. przygotowywanie, i przeprowadzanie i nadzór nad zamówieniami publicznymi w MOPS
9. nadzór i kontrola spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy – Prawo Zamówień Publicznych;
10. sporządzanie analiz i sprawozdań merytorycznych;
11. zabezpieczenie materiałowo-techniczne warunków pracy w MOPS, w tym zakup sprzętu, materiałów i pomocy biurowych
12. obsługa administracyjna Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
13. nadzór nad działalnością archiwum zakładowego, przy ul. Piotrkowskiej 147/149, w szczególności w zakresie:
 
  a)  gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania i odpowiedniego zabezpieczania materiałów archiwalnych,
  b)  klasyfikowania, kwalifikowania i brakowania dokumentacji, a także przekazywania materiałów archiwalnych właściwym archiwom państwowym.

 


Wydział Monitorowania i Koordynacji Wydziałów (WMiKW)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, II piętro, pok. 209 i 210

Tel. (42) 685 43 51; fax (42) 632 41 30

Kierownik Wydziału - Patrycja Wilczyńska

Do zadań Wydziału Monitorowania i Koordynacji Wydziałów należy w szczególności:

1. monitorowanie działalności Wydziałów Pracy Środowiskowej;
2. koordynacja działalności Wydziałów Pracy Środowiskowej w ramach przyjętych do realizacji programów osłonowych i resortowych finansowanych ze środków gminy, budżetu państwa
i państwowych funduszy celowych;
3. przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Wydziałów Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi;
4. opracowywanie projektów procedur, instrukcji, regulaminów dotyczących zakresu działania Wydziałów Pracy Środowiskowej;
5.

sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej jednorazowej, kwartalnej i rocznej oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego CAS;

6.

dokonywanie analiz dotyczących form i wysokości udzielanych świadczeń;

7.

sporządzanie sprawozdań merytorycznych dotyczących działalności MOPS;

8. prowadzenie korespondencji dotyczącej działalności Wydziałów Pracy Środowiskowej;
9. przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących działalności Wydziałów Pracy Środowiskowej;
10. koordynacja działań w zakresie udzielania pomocy uchodźcom i repatriantom w zakresie realizowanych przez MOPS zadań;
11. nadzór nad wykonywanymi przez MOPS zadaniami związanymi z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
12. koordynacja działań w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych określonych w przepisach ustawy
z dnia 7 września 2007 r. 0 Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
13. bieżąca kontrola merytoryczna postępowań i decyzji w sprawach klientów Ośrodka prowadzonych przez Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi;
14. współpraca z pracownikami merytorycznymi MOPS oraz z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, środowiskiem naukowym i innymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej;
15. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

 


Wydział Obsługi Informatycznej (WOI)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, IV piętro, pok. 406

Tel. (42) 685 8077; fax (42) 632 41 30

Kierownik  - Robert Kowalczyk

Do zadań Wydziału Obsługi Informatycznej należy w szczególności:

1. nadzorowanie i zapewnienie poprawnego działania infrastruktury informatycznej MOPS;
2. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych MOPS;
3. planowanie rozwoju i rozbudowy sieci LAN oraz istniejących systemów MOPS;
4. realizacja działań w zakresie informatyzacji MOPS;
5. wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych MOPS;
6. planowanie i realizacja nowych inwestycji informatycznych i teleinformatycznych MOPS;
7. planowanie zakupów oprogramowania, sprzętu, urządzeń informatycznych i teleinformatycznych MOPS;
8. realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO;
9. prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentacji Zespołu;
10. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora MOPS.”;

Wydział Organizacyjno-Administracyjny (WOA)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, I piętro, pok. 101, 102, 103

Tel. (42) 685 43 76; fax (42) 632 41 30

Kierownik Wydziału - Agata Tylipska

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności:

1. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników MOPS;
2. prowadzenie akt i spraw osobowych dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo- wychowawczych ;
3. opracowywanie projektów: uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Prezydenta oraz aktów kierownictwa wewnętrznego;
4. opracowywanie sprawozdań statystycznych z zakresu zatrudniania pracowników MOPS;
5. opracowywanie projektów: uchwał Rady Miejskiej w Łodzi, zarządzeń Prezydenta oraz aktów kierownictwa wewnętrznego;
6. obsługa sekretariatu Dyrektora i jego Zastępców;
7. prowadzenie spraw socjalnych pracowników MOPS w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
8. prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentacji Wydziału;
9. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora MOPS.

 


Wydział Pomocy Stacjonarnej (WPS)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, II piętro, pok. 212, 213, 214 oraz 215a

Tel. (42) 685 43 46; fax (42) 632 41 30

p.o. Kierownik Wydziału - Emilia Jaśniewska

Do zadań Wydziału Pomocy Stacjonarnej należy w szczególności:

1. nadzór nad domami pomocy społecznej prowadzonymi przez Miasto Łódź lub na zlecenie Miasta Łodzi na podstawie zawartych umów;
2. kompletowanie dokumentów związanych z kierowaniem do domów pomocy społecznej, w tym przygotowywanie decyzji;
3. przygotowywanie umów w sprawie ponoszenia opłaty przez małżonka, zstępnych przed wstępnymi za pobyt w domu pomocy społecznej;
4. opracowywanie informacji i analiz dotyczących opieki stacjonarnej, w tym analiz wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej;
5. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań;
6. współudział w projektowaniu planu finansowego MOPS w zakresie zadań Wydziału;
7. opracowywanie analiz, przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu   realizowanych przez Wydział zadań.

Wydział Prawny (WP)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, pok. 304
Tel. (42) 685 43 61; fax (42) 632 41 30

Kierownik Wydziału - Michał Nowak

Do zadań Wydziału Prawnego należy w szczególności:

1. wydawanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych;
2. reprezentowanie MOPS przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania, administracji i organami egzekucyjnymi;
3. przygotowywanie informacji dotyczących zmian obowiązujących przepisów prawnych dla poszczególnych komórek organizacyjnych.”;

Wydział Przeciwdziałania Przemocy Domowej (WPPD)

Adres: ul. Tramwajowa 21

Tel. (42) 676 54 10, (42) 676 54 11, (42) 676 54 12, (42) 676 54 13

Adres mailowy: wppd@mops.lodz.pl

Kierownik Wydziału - Marzena Pajor

Do zadań Wydziału Przeciwdziałania Przemocy Domowej należy w szczególności:

1. zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego;
2. realizacja zadań w ramach zgłaszanych procedur Niebieskie Karty;
3. udział w pracach Grup Diagnostyczno – Pomocowych;
4. prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczeń, o których mowa w art. 9c ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
5. organizacja szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Diagnostyczno – Pomocowych;
6. prowadzenie sprawozdawczości w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej będącej w kompetencjach MOPS;
7. współpraca w projektowaniu planu finansowego MOPS w zakresie zadań Wydziału;
8. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora MOPS.

Wydział Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności (WWOKB)

Adres: ul. Objazdowa 17

Tel. (42) 208 25 58

p.o. kierownika - Monika Kielanowicz


Wydział Wspierania Ekonomii Społecznej (WWES)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, II piętro, pok. 201, 202, 203

Tel. (42) 685 43 43; fax (42) 632 41 30

Kierownik Wydziału - Eliza Ziółkowska-Lewandowicz

Do zadań Wydziału Wspierania Ekonomi Społecznej należy w szczególności:

1. stała współpraca z organizacjami pozarządowymi, , tj. organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887) w tym organizacja i obsługa konkursów ofert realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;
2. analiza składanych ofert pod względem formalnym;
3. przygotowywanie projektów umów zawieranych przez Miasto Łódź na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;
4. okresowa kontrola merytoryczna w zakresie realizacji zleconego zadania;
5. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zlecanych zadań;
6. prowadzenie bazy danych o podmiotach uprawnionych współpracujących z MOPS w Łodzi;
7. prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
8. nadzór nad wykonywanymi przez MOPS zadaniami związanymi z realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii;
9. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizowanych zadań;
10. pozyskiwanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji z innych źródeł na tworzone projekty;
11. pomoc techniczna a także koordynacja działań komórek organizacyjnych w sprawach pozyskiwania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji z innych źródeł na tworzone projekty;
12. opiniowanie projektów partnerskich proponowanych przez instytucje zewnętrzne i przedstawienie rekomendacji Dyrektorowi MOPS;
13. opracowywanie projektów w ramach Programów Wspólnotowych;
14. opracowywanie i planów pozyskiwania i wydatkowania środków w ramach nowej perspektywy finansowej;
15. opracowywanie planów wykorzystywania środków Funduszu Pracy poprzez prace społecznie użyteczne do realizacji zadań aktywizacji zawodowej beneficjentów ostatecznych projektów systemowych;
16. prowadzenie informacji dla organizatorów i  obsługa prac społecznie użytecznych, prowadzenie komórki wsparcia ekonomii społecznej na tworzenie spółdzielnie socjalne poprzez informacje i doradztwo;
17. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi i koordynacja prac w zakresie planowania i wydatkowania środków na tworzenie podmiotów ekonomii społecznej;
18. realizacja projektów priorytetowych Miasta Łodzi zbieżnych z zadaniami w tym wskazanie i poszukiwanie finansowania, przygotowywanie dokumentacji merytorycznej oraz korespondencji projektów;
19. promowanie i informowanie o działaniach MOPS;
20. kształtowanie wizerunku MOPS, w tym planowanie i realizacja polityki informacyjnej oraz organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych i innych spotkań z przedstawicielami mediów;
21. opracowywanie analiz, przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu realizowanych przez Wydział zadań;
22. współpraca w projektowaniu planu finansowego MOPS w zakresie zadań Wydziału.

Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych  (WRSON)

przy ul. Kilińskiego 102/102A,
tel. (42) 685 43 62 lub (42) 685 43 63:

email: sekretariat@mops.lodz.pl

 • Kierownik WRSON
  tel. (42) 685 43 70, pokój 17
 • Turnusy rehabilitacyjne
  tel. (42) 685 43 54, pokój 7
 • Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych
  tel. (42) 685 43 53, pokój 7
 • Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych
  tel. (42) 685 43 52, pokój 7
 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  tel. (42) 685 43 53, pokój 8
 • Likwidacja barier architektonicznych
  tel. (42) 685 43 55, pokój 8
 • Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
  tel. (42) 685 43 55, pokój 8
 • Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla organizacji
  tel. (42) 685 43 55, pokój 8
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
  tel. (42) 685 43 70, pokój 17

Do zadań Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności:

1. opracowywanie projektów i realizacja programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
2. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
3. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby województwa;
4. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;
5. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem zadań określonych w przepisach szczególnych;
6. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających Miastu Łódź.