Furtka do aktywizacji

„Furtka do aktywizacji”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Furtka do aktywizacji”

Celem projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia 100 osób (54K,46M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami Łodzi i podopiecznymi MOPS w Łodzi. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej, których efektem będzie w pierwszej kolejności wzrost kompetencji społecznych i przywrócenie zdolności do wypełniania ról społecznych, a w konsekwencji wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych i przywrócenie zdolności do zatrudnienia.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

  • Reintegracja społeczny (Warsztaty rozwoju osobistego, Grupy wsparcia, Terapia Uzależnień)
  • Szkolenia komputerowe
  • Poradnictwo zawodowe (Grupowe zajęcia, Indywidualne Plany Działania)
  • Szkolenia zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Praca socjalna
  • Streetworking

Większość zajęć będzie się odbywało w Klubie Integracji Społecznej w Łodzi na ul. Objazdowej 17 oraz w punktach na terenie Łodzi wskazanych przez realizatorów wyłonionych w procedurach konkursowych i przetargowych.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 100 os. (54K,46M), w tym 18 osób z niepełnosprawnościami w wieku 18+ , biernych zawodowo, nie zarejestrowanych w PUP, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń MOPS w Łodzi.

Okres realizacji projektu: do 31.10.2023

Wartość projektu: 1 237 044,30 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 051 444,30 zł

Regionalny Program Województwa Łódzkiego 2014-2020

Oś IX: Włączenie Społeczne

Działanie IX.1: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.1.1: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym