Dobry początek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, w Partnerstwie z Fundacją „Robinson Crusoe” oraz Fundacją „Szczęśliwej Drogi” realizuje projekt pn. „Dobry początek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 470 usamodzielniających się lub przygotowywanych do procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej z Łodzi.

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. do 31.05.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 3 531 332,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 001 482,60 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Oś IX: Włączenie społeczne

Działanie IX.1:Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

Poddziałanie IX.1.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wsparcie w ramach projektu „Dobry początek”:

Młodzi Robinsonowie

Wehikuł Usamodzielnienia,

Robinson u lekarza,

Robinson na plusie,

Senior-Junior.

Asystenci Usamodzielnienia

Akademia Umiejętności

Trening kompetencji społecznych,

Warsztaty z programowania,

Warsztaty "Moja pierwsza praca",

Warsztaty kulinarne: gotowanie,

Edukacja ekonomiczna,

ABC usamodzielnienia,

Savoir vivre i dress code,

Zdrowie, służba zdrowia,

Dobra strona internetu.

Korepetycje

Terapia psychologiczna i uzależnień

Grupy wsparcia dla młodych rodziców

Tutoring

Warsztaty „Poznaj swoje mocne strony”

Aktywizacja zawodowa

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia zawodowe

Staże

Doradztwo zawodowe

REKRUTACJA: Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu. Osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać do Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub pracownika socjalnego.