Rodzina w Łodzi do celu


Rodzina w Łodzi do celu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt pn. „Rodzina w Łodzi
do celu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt kierowany jest do 180 rodzin biologicznych oraz 60 rodzin zastępczych przeżywających trudności wychowawcze. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych uczestników, wsparcie procesu rozwiązywania problemów rodzin wynikających z głębokich i utrwalonych zaburzeń emocjonalnych zarówno rodziców, jak i dzieci oraz, w rezultacie, poprawienie funkcjonowania rodzin. W przypadku rodzin, którym zabrano dzieci aktywność projektowa nakierowana będzie na działania zmierzające
do powrotu dziecka do rodziny biologicznej, w przypadku rodzin, którym grozi odebranie dzieci aktywność będzie dotyczyła działań prewencyjnych. W ramach zadania zaprojektowano kompleksowe wsparcie w formie psychoterapii oraz specjalistycznego grupowego i indywidualnego poradnictwa.

Okres realizacji projektu: 1 października 2018 r. - 30 września 2021 r.

Całkowita wartość projektu: 5 798 327,11 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 928 627,11 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Oś IX: Włączenie społeczne

Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne

Wsparcie w ramach projektu „Rodzina w Łodzi do celu”:

- usługi asystenta rodziny,

- usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

- wsparcie specjalistów: psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, mediatora,

- wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne,

- specjalistyczne poradnictwo: np. terapia traumy, leczenie objawów Aspergera, FAS, ADHD, autyzm, pomoc seksuologa i inne.

Działania realizowane w projekcie zapobiegną marginalizacji i wykluczeniu rodzin z życia społecznego, rodziny będą efektywniej wypełniać swoje funkcje.

REKRUTACJA: Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu. Rodziny, które są zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać do Asystenta rodziny lub do Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.