Zespoły

Zespół Audytu Wewnętrznego (ZAW)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, pok. 317

Tel. (42) 685 43 78; fax (42) 632 41 30

Do zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

1. prowadzenie spraw audytu wewnętrznego, w tym w szczególności:
  a)  opracowywanie planu audytu wewnętrznego,
  b)  ustalanie zasad i procedur związanych z audytem wewnętrznym;
  c)  badanie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz   obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
  d)  badanie efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
  e)  badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
  f)  ocena systemu gromadzenia środków i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
  g)  ocena i weryfikacja stopnia przestrzegania mechanizmów kontroli w zakresie kompetencji badanej komórki organizacyjnej;
2. opracowywanie i prowadzenie akt stałych i akt bieżących audytu;
3. wykonywanie czynności doradczych;
4. realizacja zadań audytowych zleconych przez organy administracji rządowej;
5. współpraca z audytorami zewnętrznymi oraz organami kontroli zewnętrznej;
6. opracowywanie analiz, przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu realizowanych przez Zespół zadań.

 

Zespół ds. BHP (ZBHP)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, II piętro, pok. 204

Tel. (42) 685 43 45; fax (42) 632 41 30

Do zadań Zespołu ds. BHP należy w szczególności wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy określonych przepisami szczególnymi w zakresie zapewnienia i przestrzegania warunków i higieny pracy w MOPS.

Zespół ds. Informatycznych (ZINF)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, IV piętro, pok. 406

Tel. (42) 685 8077; fax (42) 632 41 30

Kierownik Zespołu - Robert Kowalczyk

Do zadań Zespołu ds. Informatycznych należy w szczególności:

1. nadzorowanie i zapewnienie poprawnego działania infrastruktury informatycznej MOPS;
2. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych MOPS;
3. planowanie rozwoju i rozbudowy sieci LAN oraz istniejących systemów MOPS;
4. realizacja działań w zakresie informatyzacji MOPS;
5. wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych MOPS;
6. planowanie i realizacja nowych inwestycji informatycznych i teleinformatycznych MOPS;
7. planowanie zakupów oprogramowania, sprzętu, urządzeń informatycznych i teleinformatycznych MOPS;
8. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
9. prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentacji Zespołu;
10. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora MOPS.”;

Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej  (ZKW)

Adres: ul. Paderewskiego 47

Tel: 42 683 48 50

Kierownik Zespołu - Zbigniew Hertel

Do zadań Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

1. opracowywanie rocznych planów kontroli finansowo-księgowych oraz sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;
2. organizowanie i prowadzenie kontroli w MOPS i w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej oraz w jednostkach realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie zawartych umów;
3. przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych i kontrola ich realizacji;
4. prowadzenie ewidencji kontroli oraz archiwizowanie dokumentacji z kontroli;
5. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej;
6. współdziałanie z organami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie audytu w zakresie realizowanych przez Zespół zadań;
7. opracowywanie analiz, przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu realizowanych przez Zespół zadań.

 

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych  (ZRSON)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, II piętro, pok. 211, 212, 213, 214

Kierownik Zespołu - Barbara Polasińska

fax (42) 632 41 30

- Kierownik: (42) 685 43 80

- WTZ, Środki pomocnicze i ortopedyczne, Stowarzyszenia: (42) 685 43 52

- Bariery w komunikowaniu, Aktywny samorząd: (42) 685 43 53

- Turnusy rehabilitacyjne: (42) 685 43 54

- Bariery architektoniczne:(42) 685 43 55

Do zadań Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności:

1. opracowywanie projektów i realizacja programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
2. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
3. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby województwa;
4. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;
5. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem zadań określonych w przepisach szczególnych;
6. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających Miastu Łódź.