Zespoły

Zespół ds. BHP (ZBHP)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, II piętro, pok. 204

Tel. (42) 685 43 45; fax (42) 632 41 30

Do zadań Zespołu ds. BHP należy w szczególności wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy określonych przepisami szczególnymi w zakresie zapewnienia i przestrzegania warunków i higieny pracy w MOPS.

Zespół ds. Informatycznych (ZDI)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, IV piętro, pok. 406

Tel. (42) 685 8077; fax (42) 632 41 30

Kierownik Zespołu - Robert Kowalczyk

Do zadań Zespołu ds. Informatycznych należy w szczególności:

1. nadzorowanie i zapewnienie poprawnego działania infrastruktury informatycznej MOPS;
2. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych MOPS;
3. planowanie rozwoju i rozbudowy sieci LAN oraz istniejących systemów MOPS;
4. realizacja działań w zakresie informatyzacji MOPS;
5. wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych MOPS;
6. planowanie i realizacja nowych inwestycji informatycznych i teleinformatycznych MOPS;
7. planowanie zakupów oprogramowania, sprzętu, urządzeń informatycznych i teleinformatycznych MOPS;
8. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
9. prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentacji Zespołu;
10. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora MOPS.”;

 

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych  (ZRSON)

przy ul. Kilińskiego 102/102A,
tel. (42) 685 43 62 lub (42) 685 43 63:

email: sekretariat@mops.lodz.pl

 • Kierownik ZRSON
  tel. (42) 685 43 70, pokój 215A
 • Turnusy rehabilitacyjne
  tel. (42) 685 43 54, pokój 211
 • Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych
  tel. (42) 685 43 53, pokój 212
 • Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych
  tel. (42) 685 43 53, pokój 212
 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  tel. (42) 685 43 53, pokój 212
 • Likwidacja barier architektonicznych
  tel. (42) 685 43 55, pokój 213 i 214
 • Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
  tel. (42) 685 43 55, pokój 214
 • Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla organizacji
  tel. (42) 685 43 55, pokój 214
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
  tel. (42) 685 43 70, pokój 215A

Do zadań Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności:

1. opracowywanie projektów i realizacja programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
2. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
3. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby województwa;
4. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;
5. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem zadań określonych w przepisach szczególnych;
6. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających Miastu Łódź.