Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi

„Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi””

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi””


Celem projektu
jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar miasta Łodzi a zwłaszcza obszaru rewitalizowanego lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji. Projekt skierowany do 30 osób biernych zawodowo i 20 osób bezrobotnych w tym osób z niepełnosprawnością znaczną, umiarkowaną, sprzężoną, zaburzeniem psychicznym oraz do osób bezdomnych.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

  • Reintegracja społeczny (Warsztaty rozwoju osobistego, Grupy wsparcia, Terapia Uzależnień)
  • Poradnictwo zawodowe (Grupowe zajęcia, Indywidualne Plany Działania)
  • Szkolenia zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Praca socjalna
  • Streetworking
  • Usługi prawne
  • Psycholog

Większość zajęć będzie się odbywało w Klubie Integracji Społecznej w Łodzi na ul. Objazdowej 17 oraz w punktach na terenie Łodzi wskazanych przez realizatorów wyłonionych w procedurach konkursowych i przetargowych.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 50 os. (30 osób biernych zawodowo i 20 zarejestrowanych w Urzędzie Pracy

Okres realizacji projektu: do 31.10.2023

Wartość projektu: 553 009,14 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 470 059,14 zł

Regionalny Program Województwa Łódzkiego 2014-2020

Oś IX: Włączenie Społeczne

Działanie IX.1: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.1.3: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź