Składanie CV

Dokumenty aplikacyjne, składane poza procedurą związaną z ogłoszonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi naborem na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, powinny zawierać oświadczenie następującej treści:

„Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi moich danych osobowych podanych w CV na potrzeby rekrutacji i przyszłych rekrutacji”

oraz

Ja niżej podpisany/a zostałem poinformowany że:

Administratorem moich danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, z siedzibą
przy ulicy Kilińskiego 102/102a.

 1. Wszelkie dane otrzymane ode mnie posłużą do:
 • prowadzenia Rejestru Kandydatów oraz przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,
 • wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego,
 • prowadzenia kontroli lub postępowania wyjaśniającego o ile będzie miało to związek z punktem 1 i 2

i tylko w takim celu będą wykorzystywane.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 221 Kp.

 1. Zebrane dane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi będzie przetwarzać przez okres 12 miesięcy od daty złożenia.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez MOPS w Łodzi danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:

ochronadanych@mops.lodz.pl.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie >>>

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://mops.uml.lodz.pl/informacje/ochrona-danych/

 1. Na podstawie umów powierzenia danych możemy przekazywać Państwa dane firmom serwisowym oraz podmiotom przetwarzającym.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jeśli minął czas w jakim przepisy prawa zobowiązują Ośrodek do ich przetwarzania.
  Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest:
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy