Składanie CV

Dokumenty aplikacyjne, składane poza procedurą związaną z ogłoszonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi naborem na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, powinny zawierać oświadczenie następującej treści:

„Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, składanych poza procedurą związaną z ogłoszonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi naborem na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, dla potrzeb niezbędnych dla rekrutacji prowadzonych, również w przyszłości,  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, iż dane przekazuję dobrowolnie oraz potwierdzam otrzymanie informacji, że:
- administratorem danych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi,
- dane mogą być wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych dla rekrutacji, prowadzonych również w przyszłości,
- przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).”.

Dokumenty aplikacyjne nie zawierające oświadczenia będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe nie będą przetwarzane.

Dokumenty aplikacyjne zawierające oświadczenie przechowywane są w Dziale Kadr
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi przez okres 1 roku od dnia złożenia, a po upływie tego okresu niszczone.