Archiwum

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa


RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ LUB NAZWA PROGRAMU LUB FUNDUSZU: REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA ZADANIA: REMONT ŁAZIENEK Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W ŁODZI PRZY UL. PRÓCHNIKA 7

DOFINANSOWANIE: 99 550,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 99 550,00 ZŁ

OPIS ZADANIA: WYKONANIE REMONTU 3 ŁAZIENEK W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOMOCY PROWADZONYM PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ, CELEM  PODNIESIENIA STANDARDÓW I POPRAWY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ LUB NAZWA PROGRAMU LUB FUNDUSZU: REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA ZADANIA: FINANSOWANIE OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM UTWORZENIE NOWYCH MIEJSCI I CH UTRZYMANIA, STOSOWNIE DO ART. 18 UST. 1 PKT 5 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ , TJ. DLA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁODZI (TPN) UL. WYSZYŃSKIEGO 44

DOFINANSOWANIE: 428 189,67 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 428 189,67 ZŁ

OPIS ZADANIA: UTWORZENIE I PROWADZENIE PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU C NA 52 MIEJSCA  W ŁODZI PRZY AL. WYSZYŃSKIEGO 44 W ŁODZI

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ LUB NAZWA PROGRAMU LUB FUNDUSZU:REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA ZADANIA: REMONT I ZAKUP WYPOSAŻENIA POKOJU WYCISZEŃ KLUBU SAMOPOMOCY W ŁODZI PRZY UL. PRÓCHNIKA 7

DOFINANSOWANIE: 25 997,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 25 997,00 ZŁ

OPIS ZADANIA: WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH, ZAKUP POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW I DOPOSAŻENIE POMIESZCZENIA, CELEM  PODNIESIENIA STANDARDÓW I POPRAWY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W KLUBIE SAMOPOMOMOCY PROWADZONYM PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ LUB NAZWA PROGRAMU LUB FUNDUSZU: REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA ZADANIA: STANDARYZACJA ORAZ ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PROWADZONEGO NA ZLECENIE MIASTA ŁÓDŹ PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ŁODZI

DOFINANSOWANIE: 92 500,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 97 500,00 ZŁ

OPIS ZADANIA: STANDARYZACJA ORAZ ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ LUB NAZWA PROGRAMU LUB FUNDUSZU: FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

NAZWA ZADANIA: PRZYGOTOWANIE I ZABEZPIECZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONADGMINNYM DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH ORAZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE MĘŻCZYZN PRZED WZROSTEM ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH WIRUSEM SARS-COV-2 PRZY POMOCY ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, NA ZLECENIE MIASTA PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ I PODMIOT, WYMIENIONY W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

DOFINANSOWANIE: 109 857,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 109 857,00 ZŁ

OPIS ZADANIA: PRZYGOTOWANIE I ZABEZPIECZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONADGMINNYM DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH ORAZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE MĘŻCZYZN PRZED WZROSTEM ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH WIRUSEM SARS-COV-2,  POPRZEZ ZAPEWNIENIE KADRY NIEZBĘDNEJ DO UTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ LUB NAZWA PROGRAMU LUB FUNDUSZU: RESORTOWY PROGRAM MRIPS W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

NAZWA ZADANIA: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE: 1 590 447,19 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 590 447,19 ZŁ

OPIS ZADANIA: USŁUGA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, JAKO FORMY OGÓLNODOSTĘPNEGO WSPARCIA DLA DZIECI DO 16 R. Ż. Z ORZECZENIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ LUB NAZWA PROGRAMU LUB FUNDUSZU: RESORTOWY PROGRAM MRIPS W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

NAZWA ZADANIA: „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE: 104 407,82 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 104 407,82 ZŁ

OPIS ZADANIA: ŚWIADCZENIE USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW SPRAWUJĄCYCH BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD DZIEĆMI Z ORZECZENIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, OSOBAMI POSIADAJĄCYMI ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ LUB NAZWA PROGRAMU LUB FUNDUSZU:DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

NAZWA ZADANIA: DOFINANSOWANIE PROWADZENIA DOMU DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 PKT 11 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ, W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIEM 1.4 PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”, PRZYJĘTYM UCHWAŁĄ NR 160 RADY MINISTRÓW Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM” (M. P. Z 2016 R. POZ. 1250 ), ZMIENIONĄ UCHWAŁĄ NR 189 RADY MINISTRÓW Z DNIA 27 GRUDNIA 2021 R. (M. P. Z 2022 R. POZ. 64).

DOFINANSOWANIE: 10 697,92 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 13 377,50 ZŁ

OPIS ZADANIA: PODWYŻSZENIE STANDARDU PLACÓWKI POPRZEZ ZAKUP DOPOSAŻENIA

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023

DOFINANSOWANIE (2021 rok): 11 171 324 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ (2021 rok): 13 964 155 zł

Celem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 jest zapewnienie posiłku (dzieciom, uczniom,  i młodzieży oraz objęcie pomocą dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych, samotnych). Program uwzględnia świadczenia pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz dowóz posiłków. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku w stołówce szkolnej.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Opieka wytchnieniowa- edycja 2021

DOFINANSOWANIE: 228 400 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 228 400 zł

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
oraz orzeczeniami równoważnymi.

W ramach Programu planowane jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w trybie dziennym łącznie dla 20 opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz w trybie całodobowym dla 5 opiekunów.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR
w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4

DOFINANSOWANIE: 178 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 463 136 zł

W ramach działających na terenie Łodzi Dziennych Domów Pomocy funkcjonuje Dzienny Dom „Senior-WIGOR” mieszczący się w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego, z usług którego mogą  korzystać mieszkańcy miasta Łodzi - osoby nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

solidarnościowy korpus wsparcia seniorów

Wspieraj Seniora

dofinansowanie: 14 218,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 14 218,00 zł

Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat otrzymują niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią. Wsparcie w postaci np. niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora, po sfinansowaniu zakupów ze środków własnych seniora.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

PROWADZENIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OŚRODKÓW WSPARCIA
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

DOFINANSOWANIE: 5 669 834,98 ZŁ (W TYM 5 241 026,50 ZŁ W RAMACH DOTACJI ORAZ 428 808,48 ZŁ W RAMACH programu „za życiem”)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 5 669 834,98 ZŁ (W TYM 5 241 026,50 ZŁ W RAMACH DOTACJI ORAZ 428 808,48 ZŁ W RAMACH programu „za życiem”)

Prowadzenie ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ORAZ Klubów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

ORGANIZOWANIE I ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

DOFINANSOWANIE: 561 370,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 561 370,00 ZŁ

ORGANIZOWANIE I ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB WYMAGAJĄCYCH POMOCY, WYNIKAJĄCYCH Z RODZAJU SCHORZENIA, NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

TWORZENIE I PROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

DOFINANSOWANIE: 476 900,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 476 900,00 ZŁ

UDZIELANIE POMOCY I WSPARCIA OSOBOM LUB RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ, ZMUSZONYM DO OPUSZCZENIA DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA BĄDŹ POBYTU - PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONYCH NA ZLECENIE MIASTA PRZEZ organizację pozarządową I podmiot, wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

DOFINANSOWANIE: 2 321 523,00 ZŁ (W TYM 2 249 945,00 ZŁ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ ORAZ 71 578,00 ZŁ W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 5 991 096,33 ZŁ

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI MIESZKAŃCOM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONADGMINNYM DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH ORAZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRWANYCH INTELEKTUALNIE MĘŻCZYZN


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE MIESZKAŃ CHRONIONYCH, O KTÓRYCH MOWA W art. 17 UST. 1 PKT 12 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ, W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIEM 4.7 PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

ROZWÓJ SIECI MIESZKAŃ CHRONIONYCH PROWADZONYCH NA ZLECENIE MIASTA
PRZEZ organizacje pozarządowe

DOFINANSOWANIE: 31 174,77 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 129 194,72 ZŁ

WSPARCIE MIESZKANIOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIEM UMIARKOWANYM, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ORZECZONO CHOROBĘ PSYCHICZNĄ, UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJOWE LUB EPILEPSJĘ ORAZ NIEWIDOMYCH