U Siebie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „U Siebie – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi”

Celem projektu jest umożliwienie osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w dotychczasowym środowisku oraz integracji z nim. Projekt skierowany jest do osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami. Uczestnicy projektu uzyskają dostęp do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, pracy socjalnej. Efektem projektu będzie zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym osób zależnych lub niesamodzielnych. Wsparciem zostanie objętych 30 osób. Projekt skierowany jest do mieszkańców Łodzi. Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

  • Rozwój usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
  • Praca socjalna

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 30 os. (21K,9M) zakwalifikowanych jako osoby niesamodzielne, które z powodu choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych i społecznych.

Okres realizacji projektu: 2022-2023

Wartość projektu: 1 241 035,20 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 116 979,20 zł

Regionalny Program Województwa Łódzkiego 2014-2020

Oś IX: Włączenie Społeczne

Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne