ŚWIETLICE.LODZ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „ŚWIETLICE.LODZ”
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie kompetencji  wychowawczych rodziców oraz niwelowanie deficytów rozwojowych i braków edukacyjnych u dzieci, poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie miasta.


W ramach projektu działania realizowane będą w 14 świetlicach prowadzonych na terenie Łodzi przez dziewięciu partnerów MOPS: Oratorium im. św. Dominika Savio, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Górna, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Polesie, Stowarzyszenie Ewangelizacyjno- Charytatywne „Mocni w Duchu”, Stowarzyszenie Małych Dzieci, Dom Zakonny Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego,  Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Dom Zakonny. Partnerzy zostali wybrani w drodze konkursu.

Uczestnikami projektu są dzieci uczęszczające do placówek wsparcia dziennego na terenie Łodzi oraz ich rodzice.


Okres realizacji projektu:  01.04.2016 r. - 28.02.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 717 241,25 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Oś IX: Włączenie społeczne

Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne