Aktywna Łódź

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt pn. „Aktywna Łódź” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.3 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź.

Celem projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami Łodzi i podopiecznymi MOPS. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej, zgodnych z realizacją zadań wynikających z przepisów w zakresie pomocy społecznej, których efektem będzie w pierwszej kolejności przywrócenie zdolności do wypełniania ról społecznych i w konsekwencji przywrócenie zdolności do zatrudnienia.

Projekt kierowany jest do mieszkańców Łodzi z obszaru rewitalizacji – uczestnikami projektu będą mieszkańcy obszaru rewitalizowanego oraz osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Okres realizacji projektu: 01 lutego 2018 r. - 31 stycznia 2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 957 028,81 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Oś IX: Włączenie społeczne

Działanie IX.1: „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”,

Poddziałanie IX.1.3: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź”.

W Projekcie zaplanowano następujące działania:

  1. Reintegracja społeczna –Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej .Działania mające na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społ. Z uwagi na współwystępowanie różnych problemów, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społ. potrzebują zazwyczaj wszechstronnego wsparcia, przede wszystkim pomocy psychologicznej zajęć rozwijających kompetencje społeczne i nawyki potrzebne w życiu codziennym. W związku z faktem iż projekt będzie realizowany na obszarze rewitalizacji, zadania w ramach reintegracji społecznej będą się odbywać na terenie Klubu Integracji Społecznej przy ulicy Księży Młyn,
  2. Praca socjalna. W ramach pracy socjalnej będą przeprowadzane wywiady środowiskowe, informowanie Uczestników o terminach zajęć, motywowanie do uczestnictwa w zajęciach, mobilizowanie, kontaktowanie się z osobami nieobecnymi na zajęciach i wyjaśnianie przyczyn nieobecności,
  3. Program Aktywizacja i Integracja - działania w zakresie aktywizacji os. bezrobotnych, którym został ustalony III profil pomocy, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym,
  4. Poradnictwo zawodowe – wsparcie w zakresie poruszania się po rynku pracy oraz nakreślenie dalszej ścieżki rozwoju zawodowego,
  5. zawodowe– podniesienie/uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności pożądanych na rynku pracy w oparciu o zdiagnozowane potrzeby,
  6. Streetworking - praca w terenie z osobami bezdomnymi,
  7. Wkład własny – zasiłki wypłacane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz.163 ze zm.).

 

REKRUTACJA: Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu. Osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać do rejonowego pracownika socjalnego. Istotne kryterium: mieszkańcy Łodzi z obszaru rewitalizacji – uczestnikami projektu będą mieszkańcy obszaru rewitalizowanego oraz osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.