Nasze Świetlice

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt pn. „Nasze świetlice” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem projektu jest wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin biologicznych przeżywających trudności w tym obszarze. Objęcie wsparciem przez asystentów rodziny
i pracowników socjalnych rodzin korzystających ze świadczeń MOPS. Jednocześnie kompleksowe wsparcie świadczone dzieciom uczęszczającym do świetlic i wzmocnienie ich kompetencji w zakresie posługiwania się językiem ojczystym i obcymi, kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych
i informatycznych, podniesienie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Działania realizowane w projekcie mają zadania prewencyjne – zapobiegają umieszczaniu dzieci
w pieczy zastępczej, oraz przeciwdziałają marginalizacji i wykluczeniu tych rodzin z życia społecznego.

Uczestnicy projektu - rodziny korzystające ze świadczeń MOPS w Łodzi oraz dzieci uczęszczające
do placówek wsparcia dziennego na terenie Łodzi.


Okres realizacji projektu:  01.07.2019 r. - 30.06.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 6 522 063,35 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 544 063,35 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Oś IX:
Włączenie społeczne

Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne

Wsparcie w ramach projektu „Nasze świetlice”:

  • usługi asystenta rodziny
  • usługi pracownika socjalnego
  • rozszerzenia oferty świetlic poprzez:

- podnoszenie kompetencji matematycznych, nauko-technicznych i informatycznych,

- podnoszenie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i w językach obcych,

- podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnej,

- zapewnienie specjalistycznej kadry.