Prace Społecznie Użyteczne

Informacja na stronę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w 2024r.

Prace społecznie użyteczne w 2024 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, informuje o możliwości przystąpienia w roku 2024 do organizowania prac społecznie użytecznych, realizowanych na terenie miasta Łodzi. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (załącznik: zgłoszenie wolnego miejsca pracy do prac społecznie użytecznych na rok 2024)
i przesłania skanu dokumentu do dnia 29 grudnia br. na adres e-mail: j.wasiewicz@mops.lodz.pl

Wszelkich informacji udziela pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – Joanna Wąsiewicz, nr tel. 042 685 43 44.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735, 1429, 1723, 1737) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. 2017, poz. 2447).

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac. Prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne, wypłaca osobie bezrobotnej świadczenie pieniężne z tytułu wykonywania tych prac w okresach miesięcznych – z dołu. Wysokość świadczenia wynosi aktualnie 10,90 zł za godzinę i podlega waloryzacji z dniem
1 czerwca. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania prac społecznie użytecznych (dotyczy to również nieobecności udokumentowanej). Powiatowy Urząd Pracy dokonuje refundacji ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne. Refundacja dokonywana jest w wysokości nie wyższej niż 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Druki do pobrania:

  1. Zgłoszenie wolnego miejsca pracy do prac społecznie użytecznych na rok 2024
  2. Zasady organizowania prac społecznie użytecznych