Prace Społecznie Użyteczne

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Prace społecznie użyteczne w 2019 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje o możliwości przystąpienia w roku 2019 do prac społecznie użytecznych realizowanych na terenie miasta Łodzi. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłania go w formie pisemnej do dnia 29 grudnia br. na adres: Klub Integracji Społecznej, ul. Objazdowa 17, 94-025 Łódź.

Wszelkich informacji udziela pracownik MOPS w Łodzi –  Pani Joanna Wąsiewicz
 nr tel. 042 208 25 58.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z  2018 r. poz. 1265, 1544, 1629, 1669, 2077) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. 2017, poz. 2447).

 

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac. Prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne, wypłaca osobie bezrobotnej świadczenie pieniężne z tytułu wykonywania tych prac w okresach miesięcznych – z dołu. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy społecznie użytecznej (dotyczy to również nieobecności udokumentowanej). Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Wymiar „czasu pracy” osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne wynosi 10 godzin w tygodniu.

  1. Zgłoszenie wolnego miejsca pracy do prac społecznie użytecznych na rok 2019 >>>
  2. Wytyczne prac społecznie użytecznych >>>