Mops Łódź

Prace Społecznie Użyteczne

Informacja na stronę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych oraz prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)  w 2021r. 

Prace społecznie użyteczne w 2021 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, informuje o możliwości przystąpienia w roku 2021 do organizowania prac społecznie użytecznych oraz prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), realizowanych na terenie miasta Łodzi. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego  i przesłania skanu dokumentu do dnia 30 grudnia br. na adres e-mail: kis.objazdowa17@mops.lodz.pl.

Wszelkich informacji udziela pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – Joanna Wąsiewicz, nr tel. 042 208 25 58.


Prace społecznie użyteczne
to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac. Prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę Jednocześnie informujemy, że szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. 2017, poz. 2447).

w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne, wypłaca osobie bezrobotnej świadczenie pieniężne z tytułu wykonywania tych prac w okresach miesięcznych – z dołu. Wysokość świadczenia wynosi aktualnie 8,70 zł za godzinę i podlega waloryzacji z dniem
1 czerwca. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy społecznie użytecznej (dotyczy to również nieobecności udokumentowanej). Powiatowy Urząd Pracy dokonuje refundacji ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne. Refundacja dokonywana jest w wysokości nie wyższej niż 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Prace społecznie użyteczne w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)

Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) są kierowani bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, uczestniczący w projekcie „Aktywizacja plus”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych są realizowane w ramach prac społecznie użytecznych (wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo).

Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym są realizowane poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne oraz Treningi Umiejętności Społecznych w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Działania te realizowane są w Klubie Integracji Społecznej.

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) trwa 2 miesiące.

Podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne w ramach PAI otrzymuje 100% refundacji, po uprzednim wypłaceniu świadczenia pieniężnego przysługującego bezrobotnemu z tyt. wykonywania prac społecznie użytecznych (za każdą przepracowaną godzinę 8,70 zł).

Druki do pobrania:

  1. Zgłoszenie wolnego miejsca pracy do prac społecznie użytecznych na rok 2021
  2. Zgłoszenie wolnego miejsca pracy do prac społecznie użytecznych w ramach PAI  na rok 2021
  3. Zasady organizowania prac społecznie użytecznych/ prac społecznie użytecznych  w ramach PAI