Prace Społecznie Użyteczne

Prace społecznie użyteczne w 2018 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje o możliwości przystąpienia w roku 2018 do prac społecznie użytecznych realizowanych na terenie miasta Łodzi. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego  i przesłania go w formie pisemnej do dnia 29 grudnia br. na adres: Klub Integracji Społecznej, ul. Księży Młyn 2, 90-345 Łódź.

Wszelkich informacji udziela pracownik MOPS w Łodzi – Pani Jolanta Chruślińska nr tel. 042 255 82 72.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921).

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz, której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Świadczenie to może być w całości finansowane z budżetu gminy. Jednocześnie informujemy, iż w ramach Programu Aktywizacja i Integracja osoby będą brały udział w działaniach w zakresie integracji społecznej służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, zajęcia odbywają się w wymiarze, co najmniej 10 godzin tygodniowo.

Zgłoszenie wolnego miejsca pracy do prac społecznie użytecznych na rok 2018 wraz z załącznikami.
[ .doc >>> ] [.pdf>>>].

Zgłoszenie wolnego miejsca pracy do prac społecznie użytecznych na rok 2018 w ramach Programu Aktywizacja i Integracja wraz z załącznikami
[ .doc >>> ] [ .pdf >>> ].


Wytyczne Prac Społecznie Użytecznych >>>