Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024 -2028

I MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

II MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

DOFINANSOWANIE W 2024 ROKU: 9 455 503,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ W 2024 ROKU: 12 285 423,00 ZŁ


RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ LUB NAZWA PROGRAMU LUB FUNDUSZU:FUNDUSZ PRACY

NAZWA ZADANIA: PROGRAM ASYSTENT RODZINY NA ROK 2023

DOFINANSOWANIE: 266 684,87 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 294 950,05 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY: 27.12.2023 R.

OPIS ZADANIA: PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZYZNANYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 R. NA DOFINANSOWANIE JEDNORAZOWEGO DODATKU DO WYNAGRODZENIA ASYSTENTÓW RODZINY W RAMACH PROGRAMU. GŁÓWNYM CELEM DOFINANSOWANIA JEST POMOC W REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ASYSTENTÓW RODZINY, W TYM RÓWNIEŻ REALIZACJI PRZEZ ASYSTENTA RODZINY WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 8 UST. 2 I 3 USTAWY O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”, CO CZYNI ASYSTENTA RODZINY WAŻNYM OGNIWEM W SYSTEMIE WSPARCIA RODZIN. ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ BENEFICJENTA POLEGA NA REALIZACJI PRZEZ ASYSTENTA/ASYSTENTÓW RODZINY WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 15 USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ POZOSTAWANIE W GOTOWOŚCI PRZEZ ASYSTENTA RODZINY DO REALIZACJI WSPARCIA DLA KOBIET I RODZIN WYNIKAJĄCYCH Z ART. 8 UST 2 I 3 USTAWY O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”.  CELEM WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY JEST WZMOCNIENIE ASYSTENTÓW RODZINY W SYSTEMIE WSPIERANIA RODZINY, W TYM REALIZACJI PRZEZ ASYSTENTA RODZINY WSPARCIA,O KTÓRYM MOWA W ART. 8 UST. 2 I 3 USTAWY O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN.


NAZWA ZADANIA: RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 R.

DOFINANSOWANIE 1 469 440,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ:     6 950 992,16 zł

OPIS ZADANIA:  Dofinansowanie Wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r.

Termin realizacji: od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.                                                      

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ LUB NAZWA PROGRAMU LUB FUNDUSZU: RESORTOWY PROGRAM MRIPS W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

I MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

II MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

DOFINANSOWANIE W 2023 ROKU: 9 618 378,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ W 2023 ROKU: 12 276 159,00 ZŁ


RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ LUB NAZWA PROGRAMU LUB FUNDUSZU: REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA NA PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2023

NAZWA ZADANIA: :”KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2023 (MODUŁ I)

DOFINANSOWANIE: 5.568,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 6.960,00 ZŁ (W TYM 5.568,00 ZŁ TO KWOTA Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA, A 1.392,00 ZŁ TO WKŁAD WŁASNY GMINY)

OPIS ZADANIA: WSPARCIE SENIORÓW W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ, KTÓRZY MAJĄ PROBLEMY Z SAMODZIELNYM FUNKCJONOWANIEM ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA W FORMIE TZW. POMOCY SĄSIEDZKIEJ ŚWIADCZONEJ PRZEZ WOLONTARIUSZY (OSOBY ZAMIESZKUJĄCE W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY OSÓB WYMAGAJĄCYCH WSPARCIA)


Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwA programu lub funduszu:
DOTACJA CELOWA ORAZ PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

Nazwa zadania: PROWADZENIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OŚRODKÓW WSPARCIA
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w formie środowiskowych domów samopomocy

DOFINANSOWANIE w 2023 r.: 8 373 673,00 ZŁ (W TYM 7 705 973,00 ZŁ W RAMACH DOTACJI
ORAZ 667 700,00 ZŁ W RAMACH programu „za życiem”)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ w 2023 r.: 8 373 673,00 ZŁ (W TYM 7 705 973,00 ZŁ W RAMACH DOTACJI
ORAZ 667 700,00 ZŁ W RAMACH programu „za życiem”)

Opis zadania: Prowadzenie ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwA programu lub funduszu:
DOTACJA CELOWA

Nazwa zadania: PROWADZENIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OŚRODKÓW WSPARCIA
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w formie klubów samopomocy

DOFINANSOWANIE w 2023 r.: 676 422,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ w 2023 r.: 676 422,00 ZŁ

Opis zadania: Prowadzenie KlubÓW Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwA programu lub funduszu:
DOTACJA CELOWA

Nazwa zadania: ORGANIZOWANIE I ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

DOFINANSOWANIE w 2023 r.: 793 524,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ w 2023 r.: 793 524,00 ZŁ

Opis zadania: ORGANIZOWANIE I ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB WYMAGAJCYCH POMOCY, WYNIKAJĄCYCH
Z RODZAJU SCHORZENIA, NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ


Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwA programu lub funduszu: DOTACJA CELOWA

Nazwa zadania: TWORZENIE I PROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

DOFINANSOWANIE w 2023 r.: 680 300,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ w 2023 r.: 680 300,00 ZŁ

Opis zadania: UDZIELANIE POMOCY I WSPARCIA OSOBOM LUB RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ, ZMUSZONYM DO OPUSZCZENIA DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA
BĄDŹ POBYTU - PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ


Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwA programu lub funduszu: DOTACJA CELOWA

Nazwa zadania: BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONYCH NA ZLECENIE MIASTA PRZEZ organizacjĘ pozarządowĄ I podmiot, wymieniony w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

DOFINANSOWANIE W 2023 R.: 2 471 557,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ W 2023 R.: 7 937 044,17 ZŁ

OPIS ZADANIA: ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI MIESZKANCOM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONADGMINNYM DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH ORAZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE MĘŻCZYZN


RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ LUB NAZWA PROGRAMU LUB FUNDUSZU:FUNDUSZ PRACY

NAZWA ZADANIA: PROGRAM ASYSTENT RODZINY NA ROK 2022

DOFINANSOWANIE: 52 500,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 166 578,70 ZŁ

OPIS ZADANIA: PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZYZNANYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2022 R. NA DOFINANSOWANIE JEDNORAZOWEGO DODATKU DO WYNAGRODZENIA ASYSTENTÓW RODZINY W RAMACH PROGRAMU. GŁÓWNYM CELEM DOFINANSOWANIA JEST POMOC W REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ASYSTENTÓW RODZINY, W TYM RÓWNIEŻ REALIZACJI PRZEZ ASYSTENTA RODZINY WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 8 UST. 2 I 3 USTAWY O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”, CO CZYNI ASYSTENTA RODZINY WAŻNYM OGNIWEM W SYSTEMIE WSPARCIA RODZIN. ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ BENEFICJENTA POLEGA NA REALIZACJI PRZEZ ASYSTENTA/ASYSTENTÓW RODZINY WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 15 USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ POZOSTAWANIE W GOTOWOŚCI PRZEZ ASYSTENTA RODZINY DO REALIZACJI WSPARCIA DLA KOBIET I RODZIN WYNIKAJĄCYCH Z ART. 8 UST 2 I 3 USTAWY O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”.  CELEM WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY JEST WZMOCNIENIE ASYSTENTÓW RODZINY W SYSTEMIE WSPIERANIA RODZINY, W TYM REALIZACJI PRZEZ ASYSTENTA RODZINY WSPARCIA,O KTÓRYM MOWA W ART. 8 UST. 2 I 3 USTAWY O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN.


RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ LUB NAZWA PROGRAMU LUB FUNDUSZU: RZĄDOWY PROGRAM OSŁONOWY KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA ROK 2022

NAZWA ZADANIA: KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA ROK 2022

DOFINANSOWANIE: 512 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 512 000,00 ZŁ

OPIS ZADANIA: CELEM RZĄDOWEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022 JEST ZAPEWNIENIE USŁUGI WSPARCIA NA RZECZ SENIORÓW W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ PRZEZ ŚWIADCZENIE USŁUG WYNIKAJĄCYCH Z ROZEZNANYCH POTRZEB NA TERENIE DANEJ GMINY, WPISUJĄCYCH SIĘ WE WSKAZANE W PROGRAMIE OBSZARY ORAZ POPRAWA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSÓB STARSZYCH PRZEZ DOSTĘP DO TZW. „OPIEKI NA ODLEGŁOŚĆ”.


RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ LUB NAZWA PROGRAMU LUB FUNDUSZU: PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2023

NAZWA ZADANIA: MODUŁ II – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU „SENIOR-WIGOR” W ŁODZI, UL. SENATORSKA 4

DOFINANSOWANIE: 168 803,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 506 703,00 ZŁ

OPIS ZADANIA: ZADANIE POLEGA NA ZAPEWNIENIU FUNKCJONOWANIA UTWORZONEGO W 2015 R. DZIENNEGO DOMU „SENIOR-WIGOR” PRZY UL. SENATORSKIEJ 4 W ŁODZI. DOM JEST OŚRODKIEM WSPARCIA DZIENNEGO, Z USŁUG KTÓREGO MOGĄ KORZYSTAĆ MIESZKAŃCY MIASTA ŁODZI - OSOBY NIEAKTYWNE ZAWODOWO  W WIEKU POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA. PLACÓWKA PRZEZNACZONA JEST NA 50 MIEJSC. PODSTAWOWY ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG OBEJMUJE M.IN. USŁUGI: SOCJALNE, W TYM GORĄCY POSIŁEK, EDUKACYJNE, KULTURALNO-OŚWIATOWE, AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ LUB KINEZYTERAPII, SPORTOWO-REKREACYJNE, AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNIE, TERAPII ZAJĘCIOWEJ.


RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ LUB NAZWA PROGRAMU LUB FUNDUSZU: PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2023

NAZWA ZADANIA: MODUŁ II – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” W ŁODZI, UL. SIENKIEWICZA 79

DOFINANSOWANIE: 215 076,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 598 898,04 ZŁ

OPIS ZADANIA: ZADANIE POLEGA NA ZAPEWNIENIU FUNKCJONOWANIA UTWORZONEGO W 2022 R. DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” PRZY UL. SIENKIEWICZA 79 W ŁODZI. DOM JEST OŚRODKIEM WSPARCIA DZIENNEGO, Z USŁUG KTÓREGO MOGĄ KORZYSTAĆ MIESZKAŃCY MIASTA ŁODZI - OSOBY NIEAKTYWNE ZAWODOWO  W WIEKU POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA. PLACÓWKA PRZEZNACZONA JEST NA 60 MIEJSC. PODSTAWOWY ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG OBEJMUJE M.IN. USŁUGI: SOCJALNE, W TYM GORĄCY POSIŁEK, EDUKACYJNE, KULTURALNO-OŚWIATOWE, AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ LUB KINEZYTERAPII, SPORTOWO-REKREACYJNE, AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNIE, TERAPII ZAJĘCIOWEJ.


RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ LUB NAZWA PROGRAMU LUB FUNDUSZU: DOTACJA CELOWA ORAZ PROGRAM  ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY NA 2022 ROK

NAZWA ZADANIA: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W RODZINNYM DOMU POMOCY

DOFINANSOWANIE: 43 200,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 144 000,00 ZŁ

OPIS ZADANIA: PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY JEST ELEMENTEM POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA W ZAKRESIE WSPARCIA OSÓB WYMAGAJĄCYCH POMOCY ZE WZGLĘDU NA WIEK LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, A JEGO STRATEGICZNYM CELEM JEST POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH W RODZINNYCH DOMACH POMOCY ORAZ ROZWÓJ TEJ FORMY WSPARCIA.


Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwA programu lub funduszu: REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania: Remont i zakup wyposażenia dla nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łodzi przy ul. Ćwiklińskiej 5a

DOFINANSOWANIE w 2023 r.: 470 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ w 2023 r.: 470 242,15 ZŁ

Opis zadania: remont pomieszczeń i ICH DOPOSAŻENIE w budynku przeznaczonym na działalność WIELOPROFILOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU Samopomocy Z PRZEWAGĄ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI PROWADZONEGO NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY I OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „POMOST”


Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwA programu lub funduszu:
REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Nazwa zadania: Utworzenie wieloprofilowego ŚDS z przewagą uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi

DOFINANSOWANIE w 2023 r.: 124 898,00 ZŁ (W TYM 33 368,00 zŁ W RAMACH REZERWY CELOWEJ ORAZ 91 530,00 zł W RAMACH PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ w 2023 r.: 124 898,00 ZŁ (W TYM 33 368,00 zŁ W RAMACH REZERWY CELOWEJ ORAZ 91 530,00 zł W RAMACH PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”)

Opis zadania: UTWORZENIE WIELOPROFILOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU Samopomocy NA 45 MIEJSC, W TYM 35 miejsc dla OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI, PROWADZONEGO NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY I OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „POMOST”


Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwA programu lub funduszu:
REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania: PROWADZENIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OŚRODKA WSPARCIA
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w formie klubU samopomocy

DOFINANSOWANIE w 2023 r.: 24 832,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ w 2023 r.: 24 832,00 zŁ

Opis zadania: UTWORZENIE KLUBUSamopomocy DLA OSÓB Z CHOROBAMI OTĘPIENNYMI NA 30 MIEJSC, PROWADZONEGO NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ TOWRZYSTWO PRZYJACIÓŁ  NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwA programu lub funduszu:
REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania: STANDARYZACJA I ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PROWADZONEGO NA ZLECENIE MIASTA ŁÓDŹ PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ŁODZI

DOFINANSOWANIE w 2023 r.: 118 800,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ w 2023 r.: 118 800,00 ZŁ

Opis zadania: II ETAP ROBÓT DOT. ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ODDZIAŁU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY (PRZY UL. GARNIZONOWEJ 38 W ŁODZI), PROWADZONEGO NA ZLECENIE MIASTA ŁÓDŹ PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ŁODZI


Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwA programu lub funduszu: RESORTOWY PROGRAM MRIPS W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Nazwa zadania: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

DOFINANSOWANIE W 2023 R.: 1 987 813,25 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ W 2023 R.: 1 987 813,25 ZŁ

OPIS ZADANIA: USŁUGA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, JAKO FORMY OGÓLNODOSTĘPNEGO WSPARCIA DLA DZIECI DO 16 R. Ż. Z ORZECZENIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZNACZNEJ LUB UMIARKOWANEJ


Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwA programu lub funduszu: RESORTOWY PROGRAM MRIPS W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Nazwa zadania: „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023 (DZIENNA I CAŁODOBOWA)

DOFINANSOWANIE W 2023 R.: 1 312 649,20 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ W 2023 R.: 1 312 649,20 ZŁ

OPIS ZADANIA: ŚWIADCZENIE USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW SPRAWUJĄCYCH BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD DZIEĆMI DO 16 R. Ż. Z ORZECZENIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, ORAZ OSÓB POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.


Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwA programu lub funduszu:
DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

NAZWA ZADANIA: DOFINANSOWANIE PROWADZENIA DOMU DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI
I KOBIET W CIĄŻY, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 PKT 11 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ,
W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIEM 1.4 PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”, PRZYJĘTYM UCHWAŁĄ NR 160 RADY MINISTRÓW Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM” (M. P. Z 2016 R. POZ. 1250 ), ZMIENIONĄ UCHWAŁĄ NR 189 RADY MINISTRÓW Z DNIA 27 GRUDNIA 2021 R.
(M. P. Z 2022 R. POZ. 64).

DOFINANSOWANIE W 2023 R.: 45 436,67 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ W 2023 R.: 57 291,62 ZŁ

Opis zadania: PODWYŻSZENIE STANDARDU PLACÓWKI POPRZEZ ŚRODKI REMONTOWE ORAZ ZAKUP DOPOSAŻENIA