Dyrekcja MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej, w skład których wchodzą również prowadzone, finansowane lub dofinansowane przez Miasto Łódź:

 1. placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 2. mieszkania chronione;
 3. ośrodki wsparcia;
 4. inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz systemu pieczy zastępczej tworzone w oparciu o rozeznane potrzeby Miasta.

Do zadań Ośrodka należą w szczególności:

 1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Łodzi;
 2. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez świadczenie usług oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami o pomocy społecznej;
 3. dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących potrzebę świadczenia pomocy społecznej;
 4. praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 5. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi w zakresie rozwijania w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz inspirowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej;
 6. organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym;
 7. koordynowanie realizacji zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 8. prowadzenie postępowań w sprawie umieszczeń w domach pomocy społecznej;
 9. sprawy rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym działań na rzecz ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier;
 10. obsługa Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 11. współdziałanie z organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie zadań realizowanych przez MOPS;
 12. realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ośrodkiem kieruje Dyrektor zatrudniany przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Szczegółową organizację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, zakres obowiązków oraz uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa „regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi” wprowadzony zarządzeniem Nr 7558/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łodzi, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 8187/VIII/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r., Nr 9136/VIII/21 z dnia 23 grudnia 2021 r., Nr 627/2022 z dnia 24 marca 2022 r., Nr 1140/2022 z dnia 20 maja 2022 r. i Nr 1267/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.