Mops Łódź

Dyrekcja MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej, w skład których wchodzą również prowadzone, finansowane lub dofinansowane przez Miasto Łódź:
1)    domy pomocy społecznej;
2)    placówki specjalistycznego poradnictwa;
3)    placówki opiekuńczo-wychowawcze;
4)    mieszkania chronione;
5)    ośrodki wsparcia;
6)    inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej tworzone w oparciu o rozeznane potrzeby Miasta.

Do zadań Ośrodka należą w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Łodzi;
2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez świadczenie usług oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami o pomocy społecznej;
3) dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących potrzebę świadczenia pomocy społecznej;
4) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
5) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi w zakresie rozwijania w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz inspirowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej;
6) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury
odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym;
7) koordynowanie realizacji zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
8) sprawowanie nadzoru, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, nad domami pomocy społecznej prowadzonymi przez miasto;
9) sprawy rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym działań na rzecz ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier;
10) obsługa Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
11) współdziałanie z organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie zadań realizowanych przez MOPS;
12) realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ośrodek wykonuje ponadto na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez miasto z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zadania, w szczególności z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej.

Ośrodkiem kieruje Dyrektor zatrudniany przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Szczegółową organizację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, zakres obowiązków oraz uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa „regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi” wprowadzony zarządzeniem nr 5972/VI/14 Prezydenta Miasta z dnia 27 marca 2014 r..