Przepis na lepsze życie

PRZEPIS NA LEPSZE ŻYCIE

Projekt pn. „Przepis na lepsze życie” realizowany w ramach naboru nr FELD.07.05-IP.01-001/23 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
Priorytetu: FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem"
Działania: FELD.07.05 „Integracja i społeczeństwo obywatelskie".

Celem projektu jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zdolności do zatrudnienia w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji wraz z otoczeniem w/w grup w okresie: od 01.03.2024 r. do 31.03.2026 r.

Realizatorzy:

 Lider: Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej (RZPPZŁ).

 Partnerzy: Miasto Łódź (Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Fundacja „Strefa”.

W celu rekrutacji do projektu proszę zgłaszać się do:

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarcze Urząd Miasta Łodzi

ul. Al. Politechniki 32 p. II pok. 225

Kontakt: Magdalena Budziarek: 42 638 57 55

Zadania:

 1. Rekrutacja i indywidualna ścieżka reintegracji – 60 osób
 2. Mentoring – aktywizacja społeczna – 15 osób
 3. Mentoring – aktywizacja społeczna – 24 osób
 4. Poradnictwo specjalistyczne – aktywizacja społeczna – 50 osób
 5. Trening umiejętności społecznych – aktywizacja społeczna – 45 osób
 6. Pośrednictwo pracy – aktywizacja zawodowa – 50 osób
 7. Poradnictwo zawodowe – aktywizacja zawodowa – 50 osób
 8. Szkolenia i kursy zawodowe – aktywizacja zawodowa – 33 osoby
 9. Staże zawodowe – aktywizacja zawodowa – 36 osób
 10. Aktywizacja edukacyjna/społeczna – 30 osób
 11. Wsparcie towarzyszące – 60 osób

Grupy docelowe:

Uczestnikami projektu będzie 60 mieszkańców miasta Łodzi (lub osoby tutaj pracujące/uczące się):

 1. 24 osoby bierne zawodowo z tytułu bycia emerytem lub pełnienia funkcji opiekuńczych
 2. 36 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym np. z tytułu niepełnosprawności

oraz otoczenie w/w grup, jeżeli udział tych osób w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia grupy docelowej.

Wartość projektu:

1 768 857,94 złotych

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 

1 680 415,04 złotych

Aktualności publikowane są na stronie: https://lewiatanlodz.pl/artykul/przepis-na-lepsze-zycie

hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie