Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów w języku polskim
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1.01.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC)
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż MOPS i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Jędrzejczyk - Kaźmierczak.
 • E-mail: rzecznik@mops.lodz.pl
 • Telefon: 426854383

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź
 • E-mail: lckm@uml.lodz.pl
 • Telefon: 426384444

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi usytuowany jest przy ulicy Jana Kilińskiego 102/102a w pobliżu skrzyżowania z ulicą Nawrot.
Dojazd jest możliwy tramwajem linii 12 i 18 oraz autobusem linii 59.
Budynek jest odsunięty o około 100 m od chodnika ulicy Kilińskiego i oznaczony tablicą z nazwą urzędu zamontowaną przy wejściu głównym.
Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczono i oznakowano miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu, wszystkie przejścia i wejścia do pomieszczeń są bezprogowe. Drzwi do budynku otwierają się automatycznie.
Za drzwiami od strony holu parteru budynku zainstalowany jest znacznik systemu „Totupoint” pomocny osobom niewidomym i słabowidzącym.
W głębi holu znajdują się windy wyposażone w poręcze i przyciskami oznaczonymi alfabetem Braille’a.
Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (w tym toaleta na parterze budynku).
Osoby posługujące się PJM mogą skorzystać z usług wideotłumacza.