Mops Łódź Łódź.pl

Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń

Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń

Katarzyna Marcinkiewicz, p.o. Kierownika Wydziału

 

Do zadań Wydziału Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń należy w szczególności:

  1. współtworzenie oraz rozwój systemu pieczy zastępczej;
  2. sprawowanie kontroli nad placówkami opiekuńczo-wychowawczych;
  3. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
  4. wykonywanie zadań powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej niezastrzeżonych na rzecz innych podmiotów;
  5. współpraca w projektowaniu planu finansowego MOPS w zakresie zadań Wydziału;
  6. współpraca z Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  7. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora MOPS.