Harmonogram wsparcia

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU „ŚWIETLICE.LODZ”

Organizacje pozarządowe jako Partnerzy w projekcie „Świetlice.Lodz”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizują w placówkach wsparcia dziennego rozszerzaną w stosunku do dotychczasowych działań, ofertę. Oferta ta obejmuje m.in.:

Zadanie 1 - Wzmocnienie funkcji opiekuńczej świetlicy
Zadania polega na: wzmocnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej świetlicy, działaniach mających na celu kształtowanie osobowości dziecka, utrwalaniu nawyków racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego, przestrzeganiu zasad kultury życia codziennego, kształtowaniu postaw tolerancji i wzajemnego szacunku.

Zadanie 2 - Wsparcie psychologiczne
Zadanie polega na: udzielaniu poradnictwa psychologicznego poprzez przeprowadzenie diagnozy specyficznych dla uczestników projektu  barier psychologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają efektywne funkcjonowanie społeczne, pracę nad eliminacją tych barier oraz zwiększenie wiary w siebie i posiadane możliwości i umiejętności.

Zadanie 3 - Wsparcie logopedyczne
Zadanie polega na: przeprowadzeniu diagnozy logopedycznej, pomocy logopedycznej, terapii logopedycznej, podejmowaniu działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji.

Zadanie 4 - Wzmacnianie umiejętności porozumiewania się w językach obcych i ojczystym
Zadanie polega na: organizowaniu i prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka polskiego i języków obcych poprzez podniesienie kompetencji językowych dzieci.

Zadanie 5 - Podnoszenie kompetencji matematycznych
Zadanie polega na: organizowaniu i prowadzeniu zajęć wyrównawczych z matematyki poprzez podniesienie kompetencji matematycznych dzieci.

Zadanie 6 - Podnoszenie umiejętności uczenia się
Zadanie polega na: poznaniu różnych metod i zasad efektywnego uczenia się, ćwiczeń usprawniających pamięć i koncentrację, nauce kreatywnego myślenia, zajęciach wspierających rozwój grafomotoryczny, zajęciach stymulujących procesy myślowe, przetwarzaniu słuchowym i wzrokowym. Zajęcia prowadzone w formie grupowej.

Zadanie 7 - Podnoszenie kompetencji naukowo – technicznych
Zadanie polega na: rozwijaniu umiejętności wykorzystania myślenia matematycznego (logicznego
i przestrzennego) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele) w rozwiązywaniu problemów, wykorzystywaniu istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Zajęcia prowadzone w formie grupowej.

Zadanie 8 - Podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnych
Zadanie polega na: zorganizowaniu zajęć dających możliwość rozwinięcia możliwości twórczych , rozwijania nieznanych dotąd talentów, pasji i zainteresowań, przełamywania postawy pasywnej, wzmacnianie chęci do działania i podejmowania nowych wyzwań, oraz uczestnictwie w spektaklach teatralnych i imprezach kulturalnych. Zajęcia prowadzone w formie grupowej.

Zadanie 9 - Podnoszenie kompetencji informatycznych
Zadanie polega na: nauce podstaw obsługi komputera, programów komputerowych, wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu. Zajęcia prowadzone w formie grupowej.

Zadanie 10 - Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych
Zadanie polega na: zorganizowaniu warsztatów stacjonarnych w formie zajęć grupowych i indywidualnych wzmacniających wychowawcze i rodzicielskie kompetencje uczestników projektu poprzez omawianie bieżących problemów opiekuńczo-wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu, wzmacnianie potencjału rodziców, przekazywanie wiedzy na temat możliwych w danej sytuacji sposobów reagowania na niepożądane zachowania dziecka, wypracowanie modelu pracy z dzieckiem.  

Zadanie 11 - Wsparcie pedagogiczne
Zadanie polega na: kompensowaniu braków wychowania rodzinnego i środowiskowego, eliminacji niepożądanych sytuacji i stanów uniemożliwiających dziecku prawidłowe funkcjonowanie w środowisku, likwidowaniu napięć psychicznych powstałych na tle konfliktów rodzinnych i niepowodzeń szkolnych.

W ramach ustalonego miesięcznego wymiaru godzin powstał harmonogram zajęć dostosowany po potrzeb dzieci z danej świetlicy.

HARMONOGRAM 2019 rok

HARMONOGRAM 2018 rok