Mops Łódź Łódź.pl

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023

DOFINANSOWANIE (2021 rok): 11 171 324 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ (2021 rok): 13 964 155 zł

 

Celem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 jest zapewnienie posiłku (dzieciom, uczniom,  i młodzieży oraz objęcie pomocą dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych, samotnych). Program uwzględnia świadczenia pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz dowóz posiłków. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku w stołówce szkolnej.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Opieka wytchnieniowa- edycja 2021

DOFINANSOWANIE: 228 400 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 228 400 zł

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
oraz orzeczeniami równoważnymi.

W ramach Programu planowane jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w trybie dziennym łącznie dla 20 opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz w trybie całodobowym dla 5 opiekunów.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR
w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4

DOFINANSOWANIE: 178 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 463 136 zł

 

W ramach działających na terenie Łodzi Dziennych Domów Pomocy funkcjonuje Dzienny Dom „Senior-WIGOR” mieszczący się w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego, z usług którego mogą  korzystać mieszkańcy miasta Łodzi - osoby nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

solidarnościowy korpus wsparcia seniorów

Wspieraj Seniora

dofinansowanie: 14 218,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 14 218,00 zł

 

Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat otrzymują niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią. Wsparcie w postaci np. niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora, po sfinansowaniu zakupów ze środków własnych seniora.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

PROWADZENIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OŚRODKÓW WSPARCIA
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

DOFINANSOWANIE: 5 669 834,98 ZŁ (W TYM 5 241 026,50 ZŁ W RAMACH DOTACJI ORAZ 428 808,48 ZŁ W RAMACH programu „za życiem”)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 5 669 834,98 ZŁ (W TYM 5 241 026,50 ZŁ W RAMACH DOTACJI ORAZ 428 808,48 ZŁ W RAMACH programu „za życiem”)

 

Prowadzenie ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ORAZ Klubów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

ORGANIZOWANIE I ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

DOFINANSOWANIE: 561 370,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 561 370,00 ZŁ

ORGANIZOWANIE I ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB WYMAGAJĄCYCH POMOCY, WYNIKAJĄCYCH Z RODZAJU SCHORZENIA, NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

TWORZENIE I PROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

DOFINANSOWANIE: 476 900,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 476 900,00 ZŁ

 

UDZIELANIE POMOCY I WSPARCIA OSOBOM LUB RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ, ZMUSZONYM DO OPUSZCZENIA DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA BĄDŹ POBYTU - PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ.

 


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONYCH NA ZLECENIE MIASTA PRZEZ organizację pozarządową I podmiot, wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

DOFINANSOWANIE: 2 321 523,00 ZŁ (W TYM 2 249 945,00 ZŁ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ ORAZ 71 578,00 ZŁ W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 5 991 096,33 ZŁ

 

 

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI MIESZKAŃCOM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONADGMINNYM DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH ORAZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRWANYCH INTELEKTUALNIE MĘŻCZYZN


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

DOFINANSOWANIE MIESZKAŃ CHRONIONYCH, O KTÓRYCH MOWA W art. 17 UST. 1 PKT 12 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ, W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIEM 4.7 PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

ROZWÓJ SIECI MIESZKAŃ CHRONIONYCH PROWADZONYCH NA ZLECENIE MIASTA
PRZEZ organizacje pozarządowe

 

DOFINANSOWANIE: 31 174,77 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 129 194,72 ZŁ

 

WSPARCIE MIESZKANIOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIEM UMIARKOWANYM, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ORZECZONO CHOROBĘ PSYCHICZNĄ, UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJOWE LUB EPILEPSJĘ ORAZ NIEWIDOMYCH