Mops Łódź

Pomoc osobom bezdomnym

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

987 - bezpłatna całodobowa infolinia działająca przy Wydziale Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
997 - bezpłatny policyjny numer telefonu czynny całą dobę
986 - bezpłatny numer telefonu do Straży Miejskiej czynny całą dobę

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI
ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź
tel.: 426854362 lub 426854363

I Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16
tel.: 422071461

II Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź ul. Grota-Roweckiego 30
tel.: 426771550

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź ul. Będzińska 5
tel.: 426844481

Placówki dla osób bezdomnych:

Prowadzone na zlecenie Miasta Łodzi przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta:

 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Nowe Sady 17, zaplanowane na 170 miejsc (funkcjonuje całodobowo), nr tel. 422592705
 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Szczytowej 11, zaplanowane na 70 miejsc (funkcjonuje całodobowo), nr tel. 426793135
 • Schronisko dla Kobiet przy ul. Kwietniowej 2/4, zaplanowane na 60 miejsc (funkcjonuje całodobowo), nr tel. 422076308
 • Świetlica dla Osób Bezdomnych przy al. Piłsudskiego 119, (funkcjonuje w okresie od 1 grudnia do 15 marca roku następnego, w godzinach 8.00-16.00).

Prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi:

 • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet wraz z miejscami noclegowymi przy ul. Gałczyńskiego 7 nr tel. 426470333, zaplanowane na 62 miejsca i 20 miejsc noclegowych. Schronisko funkcjonuje całodobowo

Prowadzone na zlecenie Miasta Łodzi przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej:

 • Punkt Pomocy Charytatywnej przy ul. Wólczańskiej 108 tel. 426375350 czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00.
 • „Ogrzewalnia” dla Osób Bezdomnych funkcjonująca w PPCh Caritas przy ul. Wólczańskiej 108, od 1 grudnia do 31 marca roku następnego, w godzinach 16.00-20.00. (dokładny termin udostępnienia pomieszczeń dostosowany jest do warunków atmosferycznych).

Przewodnik opracowany przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej „Gdzie zjeść, spać, umyć się, otrzymać wsparcie specjalistów” >>>

Prowadzone przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej:

 • Noclegownia przy ul. Przybyszewskiego 253 nr tel. 423072572 czynna w godz. 20.00 – 8.00

Inne placówki działające w Łodzi:

 • Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Trębacka 3, 93-367 Łódź tel. 426453627 – pomoc terapeutyczna, socjoterapeutyczna, poradnictwo w zakresie aktywności zawodowej, praktyczne przygotowanie do samodzielnego życia.
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar przemocy w rodzinie Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii ul. Franciszkańska 85, 91-837 Łódź tel. 426406591 - Pomoc pracownika socjalnego i pielęgniarki. Pomoc terapeutyczna i socjoterapeutyczna.
 • Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej Centrum Służby Rodzinie ul. Broniewskiego 1 a, 93-162 Łódź tel. 426881849 - Pomoc pracownika socjalnego i położnej. Pomoc terapeutyczna, duszpasterska, praktyczne przygotowanie do samodzielnego życia.

Informacja o wolnych miejscach w placówkach dla osób bezdomnych >>>

Ponadto w ramach pomocy dla osób bezdomnych w okresie od 1 grudnia do 15 marca realizowany jest program osłonowy pn. „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”, kursujący w miejscach gromadzenia się osób bezdomnych. Autobus, w którym potrzebujący pomocy mogą ogrzać się, zjeść gorący posiłek, otrzymać leki i odzież. Początek trasy od godz. 21.00, zakończenie uzależnione od ilości beneficjentów korzystających z autobusu zwykle około 3.00.

Trasa Autobusu: 

SCHRONISKO NOWE SADY – Nowe Sady, Waltera Janke, Maratońska – PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI DWORZEC ŁÓDŹ KALISKA – Unii Lubelskiej, Konstantynowska, Legionów, Zielona, Żeromskiego, 6 Sierpnia, Mała – PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI PLAC BARLICKIEGO – Żeromskiego, Próchnika, Zachodnia, Lutomierska, Zgierska – PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI STARY RYNEK – Nowomiejska, Północna, Źródłowa, Kopcińskiego, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego - PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI PRZYBYSZEWSKIEGO TATRZAŃSKA – Tatrzańska, Milionowa, Śmigłego Rydza, Piłsudskiego, Mickiewicza, Bandurskiego, Waltera Janke, Nowe Sady – SCHRONISKO NOWE SADY.
Istnieje możliwość dowozu chętnych kobiet do schroniska przy ul. Gałczyńskiego 7 oraz chętnych mężczyzn do noclegowni przy ul. Przybyszewskiego 253.

 

>>> Trasa autobusu

W okresie zimowym w Łodzi można skorzystać także z programu osłonowego pn. „Świetlica dla osób bezdomnych”. Placówka funkcjonuje przy al. Piłsudskiego 119, czynna jest sezonowo tj. od 1 stycznia do 15 marca i od 1 grudnia do 31 grudnia danego roku, w godzinach 8.00-16.00. Świetlica została zaplanowana na przyjęcie ok. 60 osób dziennie. Osoby korzystające ze świetlicy otrzymują gorący posiłek i napoje, pomoc w postaci odzieży i obuwia stosownych do pory roku, oferowana jest im pomoc pielęgniarska (świadczona w gabinecie doraźnej pomocy w schronisku dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Szczytowej 11), mają możliwość korzystania z węzła sanitarnego oraz ze środków czystości i higieny osobistej.

Z powodzeniem działają Wrzutki (Bez) Domni Fundacji „Serepta” , w których każdy łodzianin może pomóc konkretnej osobie i odpowiedzieć na jej aktualne potrzeby (Al. Włókniarzy 187 - przy kościele, Rynek Barlicki – alejka A między 9, a 10 boksem). Ponadto funkcjonuje także Jadłodzielnia ruchu Foodsharing (Punkt Pomocy Charytatywnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej ul. Wólczańska 108), lodówki społeczne organizacji charytatywnej „Chleba Naszego” (ul. 11 listopada 36, ul. Armii Krajowej 50, ul. Jana Kilińskiego 228, ul. Klaretyńska 11, ul. Kosynierów Gdyńskich 61 A, ul. Nawrot 104, ul. Pasterska 12, Aleja Romantyczna 1, Plac Niepodległości), publiczne wieszaki na ubrania dla potrzebujących „Szafodzielnia” (ul. Rydzowa 20), akcje rozdawania posiłków („Food Not Bombs” i „Zupa na Pietrynie”) oraz zaangażowani wolontariusze-medycy, którzy realizują akcję „Uliczna Misja Medyczna”. Dodatkowo w okresie zimowym odpowiednio przygotowane patrole, doglądają osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej w najbardziej niebezpiecznych, newralgicznych, oddalonych od centrum, zagrożonych zawaleniem miejscach, gdzie ryzyko zamarznięcia jest wysokie.

Wśród organizacji pozarządowych pomagających osobom doświadczającym kryzysu bezdomności jest m.in. Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, które w partnerstwie z Miastem Łódź w lipcu 2021 r. rozpoczęło realizację projektu pn. RE-START! Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi – II, współfinansowanego ze środków EFS. Beneficjentami projektu są osoby bezdomne i zagrożone utratą mieszkania przebywające na obszarze rewitalizacji lub przeniesione w związku z wdrażaniem tego procesu – zostają objęte kompleksowym wsparciem w postaci programu aktywizacji społeczno – zawodowej.

Wsparciem dla osób w kryzysie bezdomności zajmują się także streetworkerzy, którzy:

 • motywują i wspierają osoby bezdomne do wyjścia z bezdomności oraz wspomagają ww. osoby w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej,
 • prowadzą ewidencje zgłoszeń o pomoc,
 • współpracują z pracownikami socjalnymi z Wydziałów Pracy Środowiskowej w zakresie wdrożenia programu wychodzenia z bezdomności,
 • współpracują ze Strażą Miejską oraz policją w prowadzeniu wspólnych działań monitorujących,
 • współpracują ze służbą zdrowia,
 • prowadzą nieformalne grupy wsparcia,
 • kierują na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego osób bezdomnych zainteresowanych wsparciem w postaci świadczeń pomocy społecznej.

Streetworkerzy w dni robocze w godz. 9.00-11.00 pełnią dyżury w Punkcie Wsparcia przy ul. Wschodniej 32.

Numery telefonów do streetworkerów:

Antek: 798 983 848
Beata: 798 983 672
Krzysiek: 798 983 470
Maciej: 798 984 365
Ania : 798 984 081
Piotrek: 798 984 344

Mapa przedstawia podział pracy terenowej streetworkerów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Odnajdą tam Państwo zarówno imiona streetworkerów jak i ich numery telefonów. Bardzo prosimy zgłaszać interwencje telefoniczne do odpowiednich streetworkerów. Ponadto na mapie umieszczone zostały najważniejsze miejsca w Łodzi, świadczące pomoc osobom bezdomnym.

Mapa z podziałem pracy terenowej streetworkerów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi >>>