Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. poz. 1598 z późn. zm.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przyznaje pomoc w formie usług:

  • opiekuńczych,
  • specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W roku 2024r. pomoc w formie usług opiekuńczych dla mieszkańców Łodzi świadczą, na podstawie podpisanych umów z Miastem Łódź – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi, organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

Organizacje pozarządowe, świadczące pomoc w postaci usług opiekuńczych:

  1. Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, z siedzibą w Łodzi, ul. Wysoka 44, 90-037,
  2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 217/219, 93-005,
  3. Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, z siedzibą w Łodzi ul. Nawrot 27, 90-061;
  4. Fundacja SeniorApp, z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 57 lok. 2, 90-130;
  5. Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „Okaż Serce”, z siedzibą w Łodzi ul. Narutowicza 114, 90-145.

Organizacja pozarządowa, świadcząca pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

  1. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, z siedzibą w Łodzi, ul. Staszica 1/3, 91-746.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

O uzyskanie pomocy w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do pracownika socjalnego właściwego miejscu zamieszkania. Aby otrzymać pomoc usługowo opiekuńczą konieczne jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Po otrzymaniu zgłoszenia, pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy, w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, celem ustalenia aktualnej sytuacji życiowej i ekonomicznej niezbędnej do określenia odpłatności za 1 godzinę pomocy usługowe opiekuńczej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpoznaniu sprawy wydaje decyzję administracyjną potwierdzającą przyznanie pomocy usługowej oraz określającą ilość przyznanych godzin, odpłatność za 1 godzinę, zakres czynności i realizatora usług opiekuńczych.

Odpłatność za usługi opiekuńcze została uregulowana w uchwale Nr LVI/1352/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3800), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXIX/1785/18 z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2310), Nr VI/216/19 z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1377), Nr XI/403/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3698), Nr XVIII/729/19 z dnia 27 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 254), Nr XXX/1011/20 z dnia 16 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5236), Nr XXXVIII/1189/21 z dnia 10 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1071) i Nr XLV/1416/21 z dnia 7 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3519), Nr LXXXIV/2531/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 10501).

Poniżej przedstawiono tabelę wskazującą wysokość odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w odniesieniu do wysokości posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub gospodarującej wspólnie z rodziną w stosunku do aktualnego kryterium dochodowego określonego na mocy ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej.

 

                                  USŁUGI OPIEKUŃCZE 2024- OSOBY SAMOTNE/STAWKA GODZINOWA 34 zł

USŁUGI OPIEKUŃCZE

OSOBY SAMOTNE

Wysokość dochodu w stosunku do kryterium dochodowego

Procent odpłatności

Wysokość odpłatności za godzinę usług opiekuńczych w dni robocze oraz soboty, niedziele i święta, liczona od ceny usługi

Do 776 zł

0%

nieodpłatnie

 

 

 

 

powyżej 100% do 125%

776,01zł  – 970 zł             

 1,60%

    0,54

powyżej 125% do 150%

970,01 – 1164 zł

 2,20%

    0,75

powyżej 150% do 175%

1164,01 zł – 1358 zł

 7,00%

    2,38

powyżej 175% do 200%

 

1358,01 zł – 1552 zł

 

  13,00%

     4,42

powyżej 200% do 225%

  

1552,01 zł – 1746 zł   

         

 25,00%

     8,50

 

powyżej 225% do 250%

 

1746,01 zł – 1940 zł       

          

 

 33,00%

   

     11,22

powyżej 250% do 300%

1940,01 zł – 2328 zł               

  49,80%

     16,93

powyżej 300% do 400%

2328,01 zł – 3104 zł              

  75,00%

     25,50

      powyżej 400%

Powyżej 3104,01

     100%

     34,00

                                  USŁUGI OPIEKUŃCZE 2024- W RODZINIE/STAWKA GODZINOWA 34 zł

USŁUGI OPIEKUŃCZE

OSOBY W RODZINACH

Wysokość dochodu w stosunku do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Procent odpłatności

Wysokość odpłatności za godzinę usług opiekuńczych w dni robocze oraz soboty, niedziele i święta, liczona od ceny usługi

Do 600 zł

0%

nieodpłatnie

 

 

 

 

powyżej 100% do 170%

600,01zł  – 1020 zł             

 14,77%

    5,02

powyżej 170% do 220%

1020,01 – 1320 zł

 29,54%

    10,04

powyżej 220% do 270%

1320,01 zł – 1620 zł

  49,37%

    16,78

powyżej 270% do 320%

 

1620,01 zł – 1920 zł

 

  68,99%

     23,45

powyżej 320% do 420%

  

1920,01 zł – 2520 zł   

         

 88,61%

     30,12

powyżej 420%

powyżej 2520,01

     

          

100%

 

    34,00

Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę w rodzinie określają następujące wskaźniki odpłatności:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone

od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę zegarową dla:

osoby samotnie gospodarującej

osoby w rodzinie

do 100% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100% do 220%

1,5%

3,5%

powyżej 220% do 250%

10%

15%

powyżej 250% do 300%

15%

25%

powyżej 300% do 400%

30%

45%

powyżej 400% do 500%

50%

65%

powyżej 500% do 600%

75%

85%

powyżej 600%

100%

100%

Cena jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla poszczególnych rodzajów usług, wynosi:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - 48 zł;

2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia - 48 zł;

3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 73 zł od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.; 74 zł od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;

4) pomoc mieszkaniowa - 48 zł;

5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego - 153 zł od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.; 155 zł od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.