Opieka wytchnieniowa (pobyt dzienny) - Łódzki Budżet Obywatelski - zakończone

                                                           

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi informuje o realizacji usług opieki wytchnieniowej (pobyt dzienny) finansowanych ze środków z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi: 203 600,00 zł

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Członkowie rodzin i opiekunowie osób z niepełnosprawnością bardzo często muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku, gdy członek rodziny lub opiekun osoby z niepełnosprawnością zamieszkuje z nią we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawuje nad nią całodobową opiekę.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, przyznając usługi opieki wytchnieniowej, bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników. W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

1) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub

2) wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

W pierwszej kolejności będą uwzględniane potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, dziennego domu pomocy, warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się albo studiujących.

Możliwe jest samodzielne wskazanie osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej, pod warunkiem, że są to osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością. Na potrzeby realizacji usług za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz  osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Mogą być to osoby, które:

          1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub

           3) zostaną wskazane przez uczestnika w Karcie zgłoszenia do opieki wytchnieniowej. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane na rzecz osoby z niepełnosprawnością i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Maksymalna długość świadczenia opieki wytchnieniowej formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością, z zastrzeżeniem limitów (240 godzin rocznie). Usługi w formie wsparcia dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej przyznane w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Realizatorem zadania na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi jest Fundacja KTOŚ.

Dane kontaktowe:

Fundacja KTOŚ,

Łódź, ul. Lokatorska 11A lok. 85

tel. 660 434 670,

e-mail: fundacjaktos@gmail.com

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu (42) 685 43 44 lub 887-467-436 lub za pośrednictwem poczty e-mail: m.zwierzchowska@mops.lodz.pl

Wnioski przyjmowane będą od 18.03.2024 do wyczerpania miejsc.

Wnioski do pobrania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a, II p., pok. 203