Mieszkania wspomagane/treningowe

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu wspomaganym/treningowym.
Mieszkanie wspomagane/treningowe jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Skierowanie do niego następuje w formie decyzji administracyjnej i jest wydawane osobom pełnoletnim na czas określony.

Mieszkania chronione dla osób z różnymi niepełnosprawnościami są obecnie prowadzone:

 •  
 • przy ul. Gdańskiej 8 (5 miejsc),
 • przy ul. Kilińskiego 39 (3 miejsca),
 • przy ul. Sienkiewicza 56 (3 miejsca),
 • przy ul. Sienkiewicza 79 (5 miejsc),
 • przy ul. Włókienniczej 3 (5 miejsc),
 • przy ul. Wschodniej 42 (5 miejsc),
 • przy ul. Krawieckiej 10 abc,
 • przy ul. Łagiewnickiej 102/116,
 • przy ul. Municypalnej 4
 • przy ul. Traktorowej 90,
 • przy ul. Wojska Polskiego 136/138,
 • przy ul. Zawiszy Czarnego 22,
 • w miejscowości Jedlicze A koło Grotnik (przy ul. Jedlinowej 42/44).

Kolejne mieszkania wspomagane/treningowe dla osób z różnymi niepełnosprawnościami są planowane:

 • przy ul. Legionów 20 (planowane 3 miejsca),
 • przy ul. Mielczarskiego 22 (planowane 4 miejsca),
 • przy ul. Piotrkowskiej 115 (planowane 3 miejsca),
 • przy ul. Wschodniej 35 (planowane 5 miejsc),
 • przy ul. Zachodniej 56 (planowane 5 miejsc).

Szczegółowe informacje na temat mieszkań wspomaganych/treningowych dla osób z niepełnosprawnościami można uzyskać w Wydziale Pomocy Stacjonarnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi (ul. Kilińskiego 102/102a), pod numerem telefonu: (42) 685 43 79 od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16.