Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST edycja 2024 - NABÓR WNIOSKÓW - zakończone

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST edycja 2024 - NABÓR WNIOSKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi informuje o realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość otrzymanego dofinasowana wynosi 1 424 770.39zł.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom z  niepełnosprawnością uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz  osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Osoba z niepełnosprawnością dokonuje  samodzielnego wyboru osoby asystenta osobistego,

który spełnia, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1)            posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2)            posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

3)            została wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż :

1)            840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

2)            720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3)            480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

4)            360 godzin rocznie dla:

a)            osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b)           dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: w punkcie 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zgodnie z zapisami Programu w pierwszej kolejności będą uwzględniane zgłoszenia osób:

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które będą stanowiły minimum 70% uczestników Programu (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch niepełnosprawności).

- osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujące, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Za realizację usługi asystencji osobistej w ramach Programu uczestnik nie ponosi odpłatności

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia załączonych formularzy. Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a 90-012 Łódź, II piętro, pokój 203, w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 16.00, wtorek 9.00 – 17.00);:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mops.lodz.pl;
 • drogą elektroniczną EPUAP: /0eqfd766vi/SkrytkaESP
 • odbiór bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej uzyskaniem wsparcia w ramach Programu;

Zgłoszenia przyjmowane będą od 11.03.2024 do 07.04.2024r. lub do  wyczerpania miejsc. Realizacja Programu planowana do 31.12.2024r.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Monika Zwierzchowska, tel. 685 43 44 lub 887-467-436 lub za pośrednictwem poczty e-mail: m.zwierzchowska@mops.lodz.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością „dla JST – edycja 2024 dostępne są na portalu:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024

Formularze do pobrania dla Uczestnika:

1.    Karta zgłoszenia do Programu AOON dla JST edycja 2024;
2.    Oświadczenie uczestnika Programu AOON dla JST – edycja 2024 realizowanego przez MOPS dotyczące wskazania asystenta osobistego;
3.    RODO – MRiPS AOON dla JST  edycja 2024;
4.    Klauzula informacyjna MOPS;
5.    Klauzula informacyjna ŁUW;
6.    Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu AOON– edycja 2024;

Formularze do pobrania dla asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością realizującego asystencję osobistą:

 1. Karta realizacji asystencji osobistej;
 2. Rachunek;
 3. Ewidencja pojazdu;
 4. Ewidencja biletów;
 5. Zestawienie wydatków;