Organizacje pozarządowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi przedsięwzięcia dotyczące m.in. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi współpracuje:

  1. z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 2 lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz
  2. z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 190 pkt 1 lub podmiotami wymienionymi w art. 190 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  prowadzącymi działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cele współpracy:

  1. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania ich niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
  2. Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
  3. Przywrócenie rodzinie, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zdolności do wypełnienia tych funkcji.
  4. Zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieci w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców w ramach systemu pieczy zastępczej.

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI W 2023 r.