Program "Opieka wytchnieniowa - edycja 2024"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  edycja 2024

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o

Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, z późn. zm.). Nabór wniosków

przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. ustawy.

Na realizację zadań w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu

Terytorialnego – edycja 2024, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu

Solidarnościowego w 2024 r. kwotę – 190 000 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów

złotych).

Adresatami Programu są:

Zgodnie z warunkami Programu głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub

opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności

Lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art.

5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb

osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych

powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie może

przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych, 00/100).

Termin i warunki realizacji zadań

  1. Zadania będą realizowane od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., w

związku z czym data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż dzień

1 stycznia 2024 r.

Terminy i miejsce składania wniosków

  1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do

wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem

Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej

bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie  mrips.gov.pl oraz na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024