Jakiego wsparcia udziela MOPS w Łodzi? - Informacja w polskim języku migowym (PJM)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łódź realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Głównym celem łódzkiego MOPS jest pomaganie najbardziej potrzebującym i mierzącym się z różnymi trudnościami życiowymi mieszkańcom Miasta. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wspieramy przede wszystkim osoby w trudnej sytuacji finansowej (ubogie), w kryzysie bezdomności, bez pracy, z niepełnosprawnościami, ciężko chore, a także osoby nieradzące sobie w życiu codziennym. Pomocą obejmujemy również ofiary przemocy domowej, osoby nieradzące sobie z wychowywaniem potomstwa, rodziny i dzieci nieposiadające rodziców oraz seniorów. Współpracujemy poza tym z różnymi organizacjami, którym zlecamy zadania z zakresu pomocy mieszkańcom.

Jakiego wsparcia udziela MOPS w Łodzi?

 • Oferujemy wsparcie finansowe i pozafinansowe – czyli m.in. różnego rodzaju zasiłki przyznawane w związku z zaistnieniem określonej potrzeby lub też na dłuższy okres (m.in. zasiłek stały, zasiłek okresowy i zasiłek celowy), a także pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Świadczymy pracę socjalną – nasi pracownicy socjalni udzielają porad, wskazówek i konsultacji mieszkańcom Miasta Łódź mierzącym się z różnymi trudnościami życiowymi, udzielają wsparcia w formalnościach urzędowych oraz poszukiwaniu pracy.
 • Prowadzimy bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne i terapeutyczne – m.in. za pośrednictwem funkcjonującego w naszych strukturach Klubu Integracji Społecznej.
 • Wspieramy rodziny – m.in. oferujemy wsparcie specjalistów od poprawy sytuacji życiowej rodziny (asystentów rodziny), jak również za pośrednictwem dwóch programów: rządowego o nazwie „Posiłek w szkole i w domu” oraz gminnego–osłonowego zapewniamy dzieciom darmowe, ciepłe posiłki w szkołach i przedszkolach.
 • Wspieramy dzieci, seniorów oraz osoby niesamodzielne – prowadzimy domy dziennego pobytu przeznaczone dla seniorów. Osoby potrzebujące kierujemy do domów pomocy społecznej. Nadzorujemy rodzinne domy dziecka i inne instytucje wychowujące dzieci, wypłacamy wynagrodzenia przysługujące rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Prowadzimy mieszkania chronione dla wychowanków pieczy zastępczej oraz udzielamy wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym placówki opiekuńczo–wychowawcze. Dofinansowujemy świetlice dla dzieci i młodzieży.
 • Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów – przyznajemy dofinansowania w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – np. do turnusów rehabilitacyjnych i na likwidację barier architektonicznych, prowadzimy mieszkania chronione, dofinansowujemy Warsztaty Terapii Zajęciowej, a także realizujemy program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”.
 • Wspieramy osoby w kryzysie bezdomności – finansujemy i dofinansowujemy funkcjonowanie łódzkich schronisk, dwóch „Mobilnych łaźni dla osób w kryzysie bezdomności”, Punktu Pomocy Charytatywnej i mieszkań wspieranych dla osób bezdomnych, a w sezonie jesienno-zimowym również - „Autobusu dla bezdomnych i potrzebujących” i Świetlicy dla Bezdomnych. Specjalistyczną pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności udzielamy także za pośrednictwem streetworkerów.
 • Wspieramy ofiary przemocy domowej – przy łódzkim MOPS funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego celem jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na szczeblu samorządu terytorialnego; dofinansowujemy poza tym Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Dom Samotnej Matki.

Jak skorzystać ze wsparcia MOPS w Łodzi?

Główna siedziba MOPS w Łodzi znajduje się przy ul. Kilińskiego 102/102a.

Osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, dla których telefoniczna forma kontaktu z nami nie jest możliwym lub też nie jest najbardziej komfortowym rozwiązaniem, oferujemy następujące sposoby kontaktu (samodzielne lub za pośrednictwem pełnomocnika):

 • dla osób niesłyszących jest przygotowana - we współpracy z firmą MIGAM usługa połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można skontaktować się z tłumaczem języka migowego. Do korzystania z usługi jest niezbędny komputer albo pracujący na systemie Android tablet lub smartfon podłączony do sieci internet z przepustowością co najmniej 1 Mbit/s i przeglądarką internetową Google Chrome lub Mozilla Firefox w aktualnej wersji.

Link do strony: https://tlumacz.migam.org/miasto_lodz.

 • Kontakt e-mail: sekretariat@mops.lodz.pl.
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /0eqfd766vi/SkrytkaESP.
 • Numer fax: +48 (42) 632 41 30.

Dla zainteresowanych istnieje także możliwość kontaktu telefonicznego z sekretariatem pod numerami telefonu: (42) 685 43 62 oraz (42) 685 43 63. Oba numery telefonu są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i w piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17.

W celu uzyskania wsparcia i pomocy ze strony łódzkiego MOPS można skontaktować się także z jednym z piętnastu Punktów Pracy Socjalnej funkcjonujących w ramach MOPS w Łodzi na terenie całego miasta. Powinien być to Punkt znajdujący się jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby lub rodziny zainteresowanej takim wsparciem. Wykaz wszystkich tego typu Punktów znajduje się na stronie internetowej: https://mops.uml.lodz.pl, w zakładce „Kontakt”. Ze wszystkimi Punktami można skontaktować się osobiście - terenowi pracownicy socjalni są dostępni na miejscu od poniedziałku do piątku od godz. 8 do godz. 14. Jeśli osoba poszukująca i potrzebująca wsparcia nie jest w stanie pojawić się w wymienionych wyżej godzinach, może skontaktować się z daną placówką telefonicznie (np. za pośrednictwem pełnomocnika) w celu umówienia odpowiedniego terminu spotkania.

Jeśli nie jesteś pewny, który Punkt Pracy Socjalnej będzie odpowiedni dla Twojego adresu zamieszkania, prośba o kontakt z sekretariatem głównej siedziby łódzkiego MOPS (e-mailowo lub telefonicznie) albo z Wydziałem Koordynacji Wydziałów Pracy Środowiskowej pod adresem e-mail: wkn@mops.lodz.pl albo pod numerami telefonu: (42) 685 43 50 oraz (42) 685 43 51.

Stosownych informacji w tym zakresie udzielają także trzy Wydziały Pracy Środowiskowej działające w ramach łódzkiego MOPS:

 • I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Kutrzeby 16, e-mail: 1wps@mops.lodz.pl oraz tel. (42) 207 14 50 – dla Bałut oraz części Polesia.
 • II Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Grota-Roweckiego 30, e-mail: 2wps@mops.lodz.pl oraz tel. (42) 677 15 50, (42) 677 15 51, (42) 677 15 52, (42) 677 15 54 lub (42) 677 15 55 (wew. 30) – dla Śródmieścia oraz Widzewa.
 • III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5, e-mail: 3wps@mops.lodz.pl oraz tel. (42) 684 44 81 (wew. 10) – dla Górnej oraz części Polesia.

Wszystkie trzy wyżej wymienione placówki funkcjonują w poniedziałki, środy, czwartki i w piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy).

Wnioski o zapewnienia dostępności w MOPS w Łodzi można składać:

 • drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90 – 012 Łódź;
 • wysyłając informację e-mail na adres: sekratariat@mops.lodz.pl;
 • wysyłając faks na numer: (42) 632 41 30;
 • wysyłając informację poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /0eqfd766vi/SkrytkaESP.
 • osobiście w głównej siedzibie łódzkiego MOPS przy ul. Kilińskiego 102/102a, w godzinach urzędowania (czyli w poniedziałki, środy, czwartki i w piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17).