Mops Łódź

Pomoc pieniężna i niepieniężna

Pomoc w formie usług opiekuńczych

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przyznaje pomoc w formie usług:

 • opiekuńczych,
 • specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Natomiast rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób - określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej ,o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze została uregulowana w uchwale Nr LVI/1352/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXIX/1785/18 z dnia 29 marca 2018 r., Nr VI/216/19 z dnia 6 marca 2019 r., Nr XI/403/19 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr XVIII/729/19 z dnia 27 grudnia 2019 r., Nr XXX/1011/20 z dnia 16 września 2020 r. i Nr XXXVIII/1189/21 z dnia 10 lutego 2021 r.

Poniżej przedstawiono tabele wskazujące odpłatność za godzinę wsparcia w zależności od wysokości posiadanego dochodu, struktury gospodarstwa domowego, typu usług oraz dnia ich świadczenia.

 

 1. Osoby samotne i samodzielnie gospodarujące - usługi opiekuńcze (dni robocze, soboty, niedziele i święta)

Dochód/kryterium

Wysokość dochodu osoby (w zł)

Procent odpłatności

Wysokość odpłatności

powyżej 100% do 150%

701,01 – 1 051,50

2,11%

0,55 zł

powyżej 150% do 200%

1 051,51 – 1 402,00

9,28%

2,41 zł

powyżej 200% do 250%

1 402,01 – 1 752,50

27,43%

7,13 zł

powyżej 250% do 300%

1 752,51 – 2 103,00

46,00%

11,96 zł

powyżej 300% do 400%

2 103,01 – 2 804,00

78,90%

20,51 zł

powyżej 400%

od 2 804,01

100%

26,00 zł

 1. Osoby w rodzinach – usługi opiekuńcze (dni robocze, soboty, niedziele i święta)

Dochód/kryterium

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie (w zł)

Procent odpłatności

Wysokość odpłatności

Powyżej 100% do 170%

528,01 do 897,60

14,77%

3,84 zł

powyżej 170% do 220%

897,61 -  1 161,60

29,54%

7,68 zł

powyżej 220% do 270%

1 161,61 – 1 425,60

49,37%

12,84 zł

powyżej 270% do 320%

1 425,61 – 1 689,60

68,99%

17,94 zł

powyżej 320% do 420%

1 689,61 – 2 217,60

88,61%

23,04 zł

powyżej 420%

od 2 217,61

100%

26,00 zł

 1. Osoby samotne i samodzielnie gospodarujące – specjalistyczne usługi opiekuńcze (dni robocze)

Dochód/kryterium

Wysokość dochodu osoby (w zł)

Procent odpłatności

Wysokość odpłatności

powyżej 100% do 150%

701,01 – 1 051,50

1,43%

0,50 zł

powyżej 150% do 200%

1 051,51 – 1 402,00

6,29%

2,20 zł

powyżej 200% do 250%

1 402,01 – 1 752,50

18,57%

6,50 zł

powyżej 250% do 300%

1 752,51 – 2 103,00

31,14%

10,90 zł

powyżej 300% do 400%

2 103,01 – 2 804,00

53,43%

18,70 zł

powyżej 400%

od 2 804,01

100%

35,00 zł

  

 1. Osoby samotne i samodzielnie gospodarujące - specjalistyczne usługi opiekuńcze (soboty, niedziele i święta)

Dochód/kryterium

Wysokość dochodu osoby (w zł)

Procent odpłatności

Wysokość odpłatności

powyżej 100% do 150%

701,01 – 1 051,50

1,16%

0,65 zł

powyżej 150% do 200%

1 051,51 – 1 402,00

5,89%

3,30 zł

powyżej 200% do 250%

1 402,01 – 1 752,50

17,68%

9,90 zł

powyżej 250% do 300%

1 752,51 – 2 103,00

29,29%

16,40 zł

powyżej 300% do 400%

2 103,01 – 2 804,00

50,36%

28,20 zł

powyżej 400%

od 2 804,01

100%

56,00 zł

 

 

          5. Osoby w rodzinach – specjalistyczne usługi opiekuńcze (dni robocze)

Dochód/kryterium

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie (w zł)

Procent odpłatności

Wysokość odpłatności

Powyżej 100% do 170%

528,01 do 897,60

10,00%

3,50 zł

powyżej 170% do 220%

897,61 -  1 161,60

20,00%

7,00 zł

powyżej 220% do 270%

1 161,61 – 1 425,60

33,43%

11,70 zł

powyżej 270% do 320%

1 425,61 – 1 689,60

46,71%

16,35 zł

powyżej 320% do 420%

1 689,61 – 2 217,60

60,00%

21,00 zł

powyżej 420%

od 2 217,61

100%

35,00 zł

  

         6. Osoby w rodzinach – specjalistyczne usługi opiekuńcze (soboty, niedziele i święta)

Dochód/kryterium

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie (w zł)

Procent odpłatności

Wysokość odpłatności

Powyżej 100% do 170%

528,01 do 897,60

9,46%

5,30 zł

powyżej 170% do 220%

897,61 -  1 161,60

18,93%

10,60 zł

powyżej 220% do 270%

1 161,61 – 1 425,60

31,43%

17,60 zł

powyżej 270% do 320%

1 425,61 – 1 689,60

44,11%

24,70 zł

powyżej 320% do 420%

1 689,61 – 2 217,60

56,61%

31,70 zł

powyżej 420%

od 2 217,61

100%

56,00 zł

 

 

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
  z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie,
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 • Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium
  dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być niższa niż 50 % różnicy
  między kryterium dochodowym samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym
  rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie

 Zasiłek celowy i celowy specjalny

Może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny

Posiłki

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

 • dzieciom do 7 roku życia
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Osoba, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem może ubiegać się o opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Składkę opłaca się od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobą w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury i renty.