Aktywny samorząd

WNIOSKI DOTYCZĄCE PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W ROKU 2024 BĘDĄ PRZYJMOWANE:

 • MODUŁ I – od 01.03.2024 r. do 31.08.2024 r.
 • MODUŁ II
  – od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025)
  - od 01.09.2024 do 10.10.2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025)

W dniu 27 września 2019 r. został uruchomiony nabór elektroniczny Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowany przez

Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Link do Portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnościami. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych  i programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

W bieżącym roku w ramach programu realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób  z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 70 000,00 zł (z zastrzeżeniem na zakup siedziska lub fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej 8 000 zł), udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 2. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, wiek aktywności zawodowej, maksymalna kwota dofinansowania to 5 280,00 zł w tym kurs egzamin 2 310,00 zł(kategoria B), 3 850,00 zł(pozostałe kategorie),
  880,00 zł(inne koszty), udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 3. Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, wiek aktywności zawodowej, maksymalna kwota dofinansowania to 5 280,00 zł w tym kurs egzamin 2 310,00 zł(kategoria B), 3 850,00 zł(pozostałe kategorie), 880,00 zł(inne koszty), dodatkowo tłumacz języka migowego 550,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;,
 4. Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 4 400,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 5. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania dla osoby niewidomej to 26 500,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 16 500,00 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 10 000,00 zł, dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 10 000,000 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 6. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc udzielona w ramach Obszaru B, maksymalna kwota dofinansowania dla osoby głuchoniewidomej 4 400 zł, dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu 3 300 zł, dla pozostałych adresatów programu 2 200 zł, istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, max o 100 %, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu. Wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia, udział własny
  nie wymagany;
 7. Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 8. Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 6 000,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 9. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, pomoc udzielona w zadaniu 1,3,4, maksymalna kwota dofinansowania to 1 650,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 10. Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 17 600,00 zł (z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25 000 zł), udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 11. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, maksymalna kwota dofinansowania to 3 850,00 zł (z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1 100,00 zł , udział własny osoby niepełnosprawnej nie wymagany;
 12. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to po amputacji w zakresie ręki 13 200,00 zł, przedramienia 28 600,00 zł, ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 33 000,00 zł, na poziomie stopy lub podudzia 19 800,00 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 27 500,00 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 33 000,00 zł, z możliwością zwiększenia (opinia eksperta PFRON dla zdolności do pracy wnioskodawcy), udział własny osoby niepełnosprawnej 10%;
 13. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3, udział własny osoby niepełnosprawnej 10%;
 14. Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia, z dysfunkcją narządu ruchu, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 8 250,00,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 15. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, aktywność zawodowa, maksymalna kwota dofinansowania to 3 600,00 zł (miesięcznie nie więcej niż 330,00 zł), udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;

Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe.

Celem główny programu – jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Nasi Beneficjenci studiują między innym na takich uczelniach jak: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka,  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

do 1.100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub w kolegium;

do 1 650 zł dla pozostałych wnioskodawców;

 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.400 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) do 4 400 zł - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny.


Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku  do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu - Aktywny samorząd  w 2024 roku” znajdujące się na stronie www.pfron.org.pl"

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W ROKU 2024 - Tabela obszarów >>>

Lista załączników wprowadzonych w naborach "Aktywny Samorząd" Moduł I i II >>>

  .pdf
1_Wniosek AS Moduł I Obszar A Zadanie 1 [ pobierz ]
2_Wniosek AS Moduł I Obszar A Zadanie 2,3 [ pobierz ]
3_Wniosek AS Moduł I Obszar A Zadanie 4 [ pobierz ]
4_Wniosek AS Moduł I Obszar B Zadanie 1,3,4 [ pobierz ]
5_Wniosek AS Moduł I Obszar B Zadanie 2 [ pobierz ]
6_Wniosek AS Moduł I Obszar B Zadanie 5 [ pobierz ]
7_Wniosek AS Moduł I Obszar C Zadanie 1 [ pobierz ]
8_Wniosek AS Moduł I Obszar C Zadanie 2 [ pobierz ]
9_Wniosek AS Moduł I Obszar C Zadanie 3 [ pobierz ]
10_Wniosek AS Moduł I Obszar C Zadanie 4 [ pobierz ]
11_Wniosek AS Moduł I Obszar C Zadanie 5 [ pobierz ]
12_Wniosek AS Moduł I Obszar D [ pobierz ]
13_Wniosek AS Moduł II [ pobierz ]
14_Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie nr 1 [ pobierz ]
15_Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie nr 4 [ pobierz ]
16_Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie nr 1 [ pobierz ]
17_Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie nr 3 [ pobierz ]
18_Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie nr 4 [ pobierz ]
19_Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie nr 1, Obszar C Zadanie nr 3,4 [ pobierz ]
20_Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie nr 1 [ pobierz ]
21_Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie nr 5 [ pobierz ]
22_Moduł II zaświadczenie z Uczelni [ pobierz ]
23_Obowiązek informacyjny RODO [ pobierz ]