Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (pobyt dzienny) edycja 2024 - NABÓR WNIOSKÓW - zakończone

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (pobyt dzienny) edycja 2024 - NABÓR WNIOSKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi informuje o realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (pobyt dzienny) – edycja 2024, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość otrzymanego dofinasowana wynosi: 1 120 317,00zł

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Członkowie rodzin, opiekunowie bardzo często muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć, wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawują całodobową opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

1)               ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub

2)               wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

W pierwszej kolejności będą uwzględniane potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Program  umożliwia osobie z niepełnosprawnością lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że są to osoby niebędące

członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz  osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Mogą być to osoby, które:

          1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej3),pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub

           3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Posiadanie doświadczenie, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane na rzecz osoby z niepełnosprawnością i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Maksymalna długość świadczenia opieki wytchnieniowej formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością, z zastrzeżeniem limitów (240 godzin rocznie). Usługi w formie wsparcia dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia załączonych formularzy. Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a 90-012 Łódź

 • osobiście w pok. 203, II piętro, w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 16.00, wtorek 9.00 – 17.00);
 • drogą elektroniczną EPUAP: /0eqfd766vi/SkrytkaESP
 • odbiór bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej uzyskaniem wsparcia w ramach Programu;

Wnioski przyjmowane będą od 11.03.2024 do 07.04.2024r. oraz do wyczerpania miejsc.

Realizacja Programu planowana do 31.12.2024r.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 685 43 44 lub 887-467-436 lub za pośrednictwem poczty e-mail: m.zwierzchowska@mops.lodz.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (pobyt dzienny)– edycja 2024 dostępne są na portalu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

Formularze do pobrania dla Uczestników Programu:

 1. Karta zgłoszenia do Programu OW dla JST(pobyt dzienny)- edycja 2024;
 2. Klauzula informacyjna RODO MRPiPS;
 3. Klauzula Informacyjna RODO ŁUW;
 4. Klauzula informacyjna RODO MOPS;
 5. Zakres czynności w ramach usług Programu OW dla JST(pobyt dzienny) edycja-2024;
 6. Oświadczenie dotyczące wskazania opiekuna usług opieki wytchnieniowej
 7. Oświadczenie o korzystaniu z innego wsparcia.

Formularze do pobrania dla opiekunów wytchnieniowych:

 1. Karta realizacji usług opieki wytchnieniowej;
 2. Rachunek.