Asystent rodziny

Asystent rodziny

Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, które pozwolą jej na samodzielne funkcjonowanie, wychowywanie dzieci i rozwiązywanie występujących problemów.

Gdzie odbywa się współpraca i jak wygląda?

  • Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym, uzgodnionym z rodziną (urzędy, organizacje, szkoły, sądy i inne)
  • Warunkiem współpracy jest zgoda rodziny i jej aktywny udział w działaniach zaproponowanych przez asystenta.

Jakie są zadania i rola asystenta rodziny?

  • Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny, która nie potrafi samodzielnie pokonywać trudności życiowych, zwłaszcza problemów opiekuńczo – wychowawczych. Jego działania zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dziecka w rodzinie lub powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.
  • Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (z późniejszymi zmianami) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Należy do nich udzielanie rodzinom pomocy w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi.

Wśród zadań asystenta zapisano też wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie ich członków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.

Asystenci motywują do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, które mają na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych i sami prowadzą indywidualne konsultacje wychowawcze dla dzieci i rodziców.

Wspierają dzieci, szczególnie poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin asystenci podejmują działania interwencyjne i zaradcze.

Informacji o asystentach rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi udziela:

Dział Pomocy Pozamaterialnej III Wydziału Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. Będzińska 5

p.o. zastępcy kierownika III Wydziału Pracy Środowiskowej
Anna Kowalska, tel.  506 062 987, mail: a.kowalska@mops.lodz.pl

i kierownik Działu Anna Janik tel 661 400 766 a.janik@mops.lodz.pl