Pomoc dla ofiar przemocy

Zespół Interdyscyplinarny przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Celem pomocy dla rodzin, w których występuje zjawisko przemocy, Prezydent Miasta Łodzi powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który ma na celu koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na szczeblu samorządu terytorialnego.

Zespół to grupa specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków Zespołu.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Sądu

Do zadań Zespołu należy:

 • koordynowanie działań w/w podmiotów;
 • podejmowanie działań w rodzinach zagrożonych przemocą, które mają na celu minimalizowanie i eliminowanie zjawiska przemocy;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o podmiotach udzielających wsparcia w przypadku występowania przemocy w rodzinie działających w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • tworzenie grup roboczych, które w ramach realizowania procedury Niebieskie Karty mają;
 • udzielenie szeroko pojętego wsparcia rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy.

Dane kontaktowe do przewodniczącej Zespołu: (Marzena Pajor): tel.: (42) 6765410; e-mail: zi@mops.lodz.pl.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest powołany Wydział Przeciwdziałania Przemocy Domowej, do którego można zgłosić się po pomoc w godzinach działania urzędu (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17).

Wydział ma siedzibę w Łodzi przy ul. Tramwajowej 21
tel. (42)6765413 lub (42)6765411;
e-mail: wppd@mops.lodz.pl

Ofiary przemocy domowej mogą liczyć w Łodzi na wsparcie także za pośrednictwem następujących placówek:

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Franciszkańska 85, tel. (42) 640-65-91; e-mail: hostel@xl.wp.pl; strona www: stow-lodz.org.pl;

Ośrodek jest prowadzony na zlecenie Miasta Łódź przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii. Placówka jest całodobowa - dysponuje 24 miejscami noclegowymi dla osób dotkniętych przemocą (bez skierowania i bez względu na dochód). Oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc schroniskową, terapeutyczną, pedagogiczną, socjalną, medyczną i prawną.

Placówka jest prowadzona na zlecenie Miasta Łódź przez Centrum Służby Rodzinie. Jest przeznaczona dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Placówka jest całodobowa – dysponuje 60 miejscami noclegowymi (30 miejscami dla kobiet oraz 30 miejscami dla dzieci). Oferuje m.in. schronienie, wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej, działania opiekuńczo–wspomagające, pomoc specjalistów, wsparcie psychologiczno-terapeutyczne oraz doradztwo zawodowe.

Pomocne numery telefonu dla osób dotkniętych przemocą:

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – tel. 800 120 002 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu) oraz e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info;
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia – tel. (22) 668 70 00 oraz 116 123 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu);
 • Fundacja Feminoteka - Telefon przeciwprzemocowy dla kobiet doświadczających przemocy (w tym kobiet transseksualnych) – tel. 888 88 33 88 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11 – 19);
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – tel. 116 111 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu) oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole - tel. 800 100 100 (linia czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 12 – 15);
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu);
 • Anonimowa Policyjna Linia Specjalna „Zatrzymaj Przemoc” – tel. 800 120 148 (bezpłatna linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu);
 • Linia wsparcia psychologicznego Polskiego Czerwonego Krzyża – tel. (22) 230 22 07 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 16 – 20);