Mops Łódź

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia jest realizowana poprzez umożliwienie osobom usamodzielnianym udziału w projektach obejmujących swoim zakresem zadania, które pozwolą im wejść na rynek pracy, a także udzielanie  informacji przydatnych przy poszukiwaniu zatrudnienia.

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

 • wobec dorastającej młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej, prowadzone są, w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi oraz Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy
 • w Łodzi, działania uwzględniające tzw. kształcenie przedzawodowe. Wybór ścieżki kariery jest istotną decyzją w życiu każdego człowieka.
  Od trafnego dopasowania zdolności, zainteresowań, cech psychicznych
  oraz możliwości fizycznych młodej osoby do wykonywanej pracy zależy powodzenie w życiu zawodowym i prywatnym;
 • w ramach realizowanego projektu „Aktywny Krok”, współfinansowanego
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego
  w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, prowadzona jest aktywizacja społeczno – zawodowa mająca na celu przywrócenie zdolności do zatrudnienia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada m.in. warsztaty rozwoju osobistego, kurs podstaw obsługi komputera i prawa jazdy kat. B, grupy wsparcia, poradnictwo specjalistyczne, szkolenia i staże zawodowe, pośrednictwo pracy. Więcej
  na ten temat w zakładce „Programy unijne”.

 

2. Powiatowy Urząd Pracy

Do jego zadań należy m. in. udzielanie wsparcia osobom bezrobotnym
i poszukującym zatrudnienia w zakresie znalezienia pracy poprzez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Osoby zainteresowane winny zgłosić się do:

 • Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, przy ul. Milionowej 91 – dla osób zameldowanych na terenie Górnej, Śródmieścia i Widzewa,
 •  Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 102/102a - dla osób zameldowanych na terenie Bałut i Polesia,
 • osoby bez adresu stałego zameldowania obsługiwane są przez oba Urzędy.