Mops Łódź

Procedura udzielania wsparcia osobom usamodzielnianym

ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA OSOBOM USAMODZIELNIANYM

 

 1. Wsparcie osób usamodzielnianych jest realizowane poprzez:
 2. przyznanie pomocy finansowanej na:
  • kontynuowanie nauki,
  • usamodzielnienie,
  • zagospodarowanie;
 3. udzielenie pomocy w uzyskaniu:
  • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  • zatrudnienia;
 4. zapewnienie pomocy prawnej i psychologicznej;
 5. powołanie opiekuna usamodzielnienia;
 6. udzielenie niezbędnej pomocy w opracowaniu indywidualnego programu usamodzielnienia.
 7. Pomoc finansowa i wsparcie w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, przyznawane są na pisemny wniosek osoby usamodzielnianej. Pozostałe świadczenia są udzielane z inicjatywy osoby usamodzielnianej.
 8. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych jest realizowana poprzez przyznawanie miejsca w  mieszkaniu chronionym. Pobyt w nim odbywa się na zasadach określonych w regulaminie mieszkania chronionego.
 9. Osoby usamodzielniane, nie mające zabezpieczonych potrzeb mieszkaniowych, mają także prawo do ubiegania się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta Łodzi. Wsparcia w tym zakresie udziela Wydział Lokali Mieszkalnych w Zarządzie Lokali Miejskich Urzędu Miasta Łodzi.
 10. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia jest realizowana poprzez umożliwienie osobom usamodzielnianym udziału w projektach obejmujących swoim zakresem zadania, które pozwolą im wejść na rynek pracy. W Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych udzielane są również wszelkie informacji przydatne przy poszukiwaniu zatrudnienia.
 11. Pomoc prawna i psychologiczna, dla osób usamodzielnianych, udzielana jest :
  • w przypadku osób usamodzielnianych przebywających w łódzkich placówkach opiekuńczo – wychowawczych przez te placówki;
  • w przypadku osób usamodzielnianych przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie Miasta Łodzi
   w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w Łodzi (https://capz.lodz.pl/)".

 

OPIEKUN USAMODZIELNIENIA I INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

 

 1. Opiekunem usamodzielnienia może być osoby tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny, wychowawca lub psycholog z placówki opiekuńczo – wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą.
 2. W przypadku wskazania na opiekuna usamodzielnienia rodziców biologicznych, należy załączyć stosowną opinię, sporządzoną odpowiednio przez: rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę kierującą łódzką placówką opiekuńczo-wychowawczą bądź pracownika socjalnego Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, jeżeli rodzic biologiczny nie jest znany rodzinie zastępczej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka, pracownikom placówki opiekuńczo – wychowawczej, a rodzice biologiczni korzystają z pomocy społecznej.
 3. Powołanie opiekuna usamodzielnienia odbywa się poprzez:
 • wskazanie przez osobę usamodzielnianą danych osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia;
 • przedstawienie pisemnej zgody osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia;
 • pisemne zatwierdzenie opiekuna usamodzielnienia przez kierownika Wydziału Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
 1. Indywidualny program usamodzielnienia zawiera cele i plany podejmowanych działań wraz z terminami ich realizacji w następujących sześciu obszarach:
  • współdziałanie osoby usamodzielnianej w kontaktach z rodziną i środowiskiem;
  • uzyskanie wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych;
  • uzyskanie uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • uzyskanie źródła dochodu oraz uprawnień do świadczeń;
  • uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych;
  • uzyskanie zatrudnienia.
 1. W przypadku zmiany sytuacji życiowej osoby usamodzielnianej dokonywana
  jest modyfikacja indywidualnego programu usamodzielnienia.
 2. Po zakończeniu realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia dokonywana jest ocena końcowa procesu usamodzielnienia.