Mops Łódź

Mieszkania chronione

Osobie usamodzielnianej opuszczającej pieczę zastępczą udzielane jest wsparcie
w zakresie uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych, które polega
na umożliwieniu im uzyskania lokalu z zasobu lokalowego Miasta, a także zapewnienie im pobytu w mieszkaniu chronionym.

 1. Lokale mieszkalne
 • przysługują osobom, które opuściły pieczę zastępczą i nie mają zabezpieczonych potrzeb mieszkaniowych;
 • warunkiem, jest złożenie wniosku, w terminie nie później niż w ciągu
  24 miesięcy od dnia osiągnięcia pełnoletniości;
 • wniosek należy złożyć w Wydziale Lokali Mieszkalnych w Zarządzie Lokali Miejskich Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 153;
 • wniosek można pobrać w ww. Wydziale.
 1. Mieszkania chronione

Mieszkanie chronione ma na celu przygotowanie osób, oczekujących na przydział własnego lokalu, do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz w integracji ze społecznością lokalną.

 • mieszkanie przeznaczone jest na potrzeby uczących się lub pracujących pełnoletnich osób opuszczających pieczę zastępczą (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), nieposiadających własnego mieszkania, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej
  było miasto Łódź;
 • prawo do zamieszkania w mieszkaniu chronionym mają osoby, którym świadczenie to, na ich wniosek, przyznane zostało w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego;
 • pobyt w mieszkaniu chronionym odbywa się na zasadach określonych w jego regulaminie;
 • zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr LIII/1008/05 z dnia 7 września 2005 r.;


Obecnie na terenie miasta funkcjonuje 5 placówek tego typu, dysponujących łącznie 31 miejscami;

- mieszkanie chronione prowadzone przez podmiot niepubliczny – Fundację
im. Joanny Bednarczyk mieszczące się w Łodzi przy:

 • al. Unii 18 m 5 - dysponuje 4 miejscami dla dziewcząt,
 • ul. Więckowskiego 51 m 16 – dysponuje 4 miejscami dla chłopców;


- mieszkanie chronione prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi mieszczące się przy:

 • ul. Marysińskiej 100 – dysponuje 9 miejscami,
 • ul. Aleksandrowskiej 123 – dysponuje 6 miejscami,
 • ul. Małachowskiego 74 – dysponuje 8 miejscami.