Mops Łódź

Mieszkania chronione

Mieszkania chronione

 

Osobie usamodzielnianej opuszczającej pieczę zastępczą udzielane jest wsparcie w zakresie uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych. Polega ono na umożliwieniu takiej osobie uzyskania lokalu z zasobu lokalowego Miasta, a także zapewnienie jej pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym.

 

 1. Lokale mieszkalne
 • przysługują osobom, które opuściły pieczę zastępczą i nie mają zabezpieczonych potrzeb mieszkaniowych;
 • warunkiem, jest złożenie wniosku;
 • wniosek należy złożyć w Wydziale Lokali Mieszkalnych w Zarządzie Lokali Miejskich Urzędu Miasta Łodzi przy al. Kościuszki 47, tel. (42) 628 71 13 – 20;
 • wniosek wraz z załącznikami można pobrać w ww. Wydziale, a także ze strony internetowej:

www.zlm.lodz.pl/pliki/wniosek_lm_01_2021.pdf

 

 

 1. Mieszkania chronione treningowe

Mieszkanie chronione treningowe ma na celu przygotowanie osób, oczekujących na przydział własnego lokalu, do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz w integracji ze społecznością lokalną.

 • mieszkanie przeznaczone jest na potrzeby uczących się lub pracujących pełnoletnich osób opuszczających pieczę zastępczą (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), nieposiadających własnego mieszkania, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej było miasto Łódź;
 • prawo do zamieszkania w mieszkaniu chronionym treningowym mają osoby, którym świadczenie to, na ich wniosek, przyznane zostało w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i spisaniu uzgodnień (art. 53 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.);
 • pobyt w mieszkaniu chronionym odbywa się na zasadach określonych w jego regulaminie;
 • zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr LIII/1008/05 z dnia 7 września 2005 r. zmienionej uchwałą Nr LXI/1174/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 lipca 2009 r.

 

Obecnie na terenie miasta funkcjonuje 6 placówek tego typu, dysponujących łącznie 27 miejscami.

 

Mieszkania chronione treningowe prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi mieszczące się przy:

 • Narutowicza 4 – dysponuje 3 miejscami;
 • Narutowicza 12 – dysponuje 11 miejscami;
 • Tuwima 33 – dysponuje 4 miejscami;
 • Sienkiewicza 56 – dysponuje 5 miejscami;
 • Gdańska 1 – dysponuje 4 miejscami.

 

 

Kolejne mieszkania chronione treningowe planowane do uruchomienia przy:

 • Piotrkowskiej 115 (planowane 3 miejsca);
 • Kilińskiego 36 (planowane 5 miejsc);
 • Wschodniej 45 (planowane 4 miejsca).

 

 

Szczegółowe informacje na temat mieszkań chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę można uzyskać w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi (ul. Piotrkowska 149), pod numerem telefonu: (42) 664 04 00 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 - 16 oraz we wtorki w godz. 9 - 17).