Mops Łódź

Pomoc dla osób usamodzielnianych

Rodzaje, kryteria i zasady udzielania pomocy osobom, które po 1 stycznia 2012 roku, osiągną pełnoletność i opuszczą pieczę zastępczą, regulują zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Poprzez pieczę zastępczą, którą opuszcza osoba pełnoletnia, rozumie się:

  • rodzinę zastępczą,
  • rodzinny dom dziecka,
  • placówkę opiekuńczo – wychowawczą,
  • regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

 

Osobie usamodzielnianej pomoc przysługuje, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. Do form pomocy, o które wnioskować może osoba usamodzielniana zalicza się pomoc:

  • na kontynuowanie nauki,
  • na usamodzielnienie,
  • na zagospodarowanie,
  • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  • w uzyskaniu zatrudnienia,
  • pomoc prawną i psychologiczną.