Oferty pracy na stanowisku urzędniczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Ośrodku, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych
w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

- kwestionariusz osobowy >>>

- oświadczenie >>>

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście. Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Dział Kadr przez okres 1 miesiąca od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego
w naborze.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone
z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Praca w MOPS

streetworker w projekcie „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi”
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: streetworker w projekcie „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 09 - IX Włączenie społeczne, Działanie: 01 - IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: 03 - IX.1.3 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - miasto Łódź.

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: miejsca przebywania osób w kryzysie bezdomności na terenach rewitalizacji miasta Łódź

Planowany początek zatrudnienia: od grudzień2022/styczeń 2023 r. do 30 kwiecień/31 maj 2023 r. (na okres 5 miesięcy)

Data publikacji: 04.11.2022
Termin składania ofert: 18.11.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
referenta/podinspektora
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 03 listopada 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referenta/podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a
Planowany początek zatrudnienia: listopad/grudzień 2022 roku
Termin składania ofert: 16 listopada 2022 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: > 6%

Data publikacji: 03.11.2022
Termin składania ofert: 16.11.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór WFK-księgowość 03.11.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 06.03.2023
referent/podinspektor w Dziale Kadr Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 31 października 2022 roku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: referenta/podinspektora w Dziale Kadr Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: grudzień 2022 r.

Data publikacji: 31.10.2022
Termin składania ofert: 14.11.2022
Ogłoszenie (.pdf): Nabór WOA.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 28.02.2023
kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 27 października 2022 roku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: kierownika Wydziału Zamówień Publicznych

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: listopad 2022 roku

Data publikacji: 27.10.2022
Termin składania ofert: 10.11.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 15.02.2023
inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 27 października 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: listopad 2022 roku

Data publikacji: 27.10.2022
Termin składania ofert: 10.11.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
Informacja o wynikach naboru (.pdf): Wyniki naboru.pdf
Data wygaśnięcia: 25.02.2023
Psycholog
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a zatrudni obywatela Ukrainy na stanowisko pracy: psychologa (1 stanowisko)

Data publikacji: 13.07.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór UNICEF psych. 2022.pdf
Pomoc administracyjna
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a zatrudni obywatela Ukrainy na stanowisko pracy: pomoc administracyjna (21 stanowisk)

Data publikacji: 13.07.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór UNICEF pomoc adm 2022.pdf
Pedagog
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a zatrudni obywatela Ukrainy na stanowisko pracy: pedagoga (1 stanowisko).

Data publikacji: 13.07.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór UNICEF pedagog 2022.pdf
Asystent rodziny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a zatrudni obywatela Ukrainy na stanowisko pracy: asystenta rodziny (8 stanowisk)

Data publikacji: 13.07.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór UNICEF asystent rodziny 2022.pdf
Pracownik Socjalny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniu 24 czerwca 2022 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Wymiar czasu pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi Warunki pracy na stanowisku: praca zarówno w siedzibie pracodawcy jak i w terenie, praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie.

Data publikacji: 24.06.2022
Ogłoszenie (.pdf): nabór pracownik socjalny 2022.pdf
inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2022 roku

Data publikacji: 27.05.2022
Termin składania ofert: 10.06.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a

Planowany początek zatrudnienia: czerwiec 2022 roku

Data publikacji: 18.05.2022
Termin składania ofert: 31.05.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf
pracownik socjalny
Podstawowe informacje o ofercie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a pracownika socjalnego

Wymiar czasu pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi

Planowany początek zatrudnienia: kwiecień 2022 roku

Data publikacji: 23.03.2022
Termin składania ofert: 06.04.2022
Ogłoszenie (.pdf): Ogłoszenie.pdf

Metryka strony i historia zmian