Informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez
Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych mieszczący się
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach rehabilitacji społecznej  realizuje następujące zadania :

 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
 3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
  i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
 4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
  i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Aktualne kryterium dochodowe (na dzień 01.09.2021 r.), od wysokości którego uzależnia się możliwość otrzymania dofinansowania do: turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych wynosi:

 • 2 752,26 zł - na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym (50%)
 • 3 577,94 zł - w przypadku osoby samotnej (65%)

 

Informujemy, że od dnia 15 maja 2021 roku warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest:

- negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-COV-2 uczestnika i opiekuna turnusu.
  
Test winien być wykonany nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego   lub

- zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Aby wykonać test należy mieć skierowanie wystawione dla Pani/Pana:

1. przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub

2. za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


Informacje o realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w  ramach Modułu III można uzyskać tutaj: (www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/).

Do wniosku o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III należy załączyć:

 1. kopię lub skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 2. w przypadku osób niepełnoletnich akt urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego;
 3. w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego.

W przypadku dofinansowania do:

 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,ikwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

podstawą ubiegania się o dofinansowanie z środków PFRON jest pobranie i złożenie wniosku  w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 685 43 62 lub 685 43 63.

Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych:

 • Kierownik WRSON
  tel. (42) 685 43 70, pokój 215A
 • Turnusy rehabilitacyjne
  tel. (42) 685 43 54, pokój 211
 • Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych
  tel. (42) 685 43 53, pokój 212
 • Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych
  tel. (42) 685 43 53, pokój 212
 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  tel. (42) 685 43 52, pokój 213
 • Likwidacja barier architektonicznych
  tel. (42) 685 43 55, pokój 213 i 214
 • Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
  tel. (42) 685 43 55, pokój 214
 • Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla organizacji
  tel. (42) 685 43 55, pokój 214
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
  tel. (42) 685 43 70, pokój 215A

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów realizują właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS:

 • I Wydział Pracy Środowiskowej - ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16, (42) 207 14 53
 • II Wydział Pracy Środowiskowej - ul. Grota Roweckiego 30, (42) 677-15-53 wew.19
 • III Wydział Pracy Środowiskowej - ul. Będzińska 5, tel. (42) 681-24-81 wew.31

Metryka strony i historia zmian