Witamy

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP.

Czym jest ePUAP z perspektywy obywatela?

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Profil zaufany 

ZOBACZ - jak uzyskać Profil Zaufany 

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów.


Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP. W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP (epuap.gov.pl).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi korzysta z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na ePUAP. Informacje dotyczące wysyłania dokumentów na adres ESP MOPS na ePUAP podane są na stronach ePUAP w sekcji "Pomoc"

Adresy skrytki ePUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi wskazanych do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej MOPS w Łodzi  na platformie ePUAP:  /0eqfd766vi/SkrytkaESP:
adres dedykowany dla dowolnej korespondencji kierowanej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Dokument musi być opatrzony podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie o informatyzacji (bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 megabajtów.

Link do formularza:
http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=0eqfd766vi

Lista wniosków, które można składać za pomocą portalu Empatia:

  • Wniosek o przyznanie pomocy społecznej - PS-1
  • Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej - PS-2
  • Informacja o potrzebie przyznania pomocy społecznej innej osobie/rodzinie - PS-3
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy - ZS-1
  • Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płaności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie) - Z2
  • Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej - ZS-3
  • Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia - ZS-4

Metryka strony i historia zmian