Mops Łódź

Pomoc dla ofiar przemocy

Zespół Interdyscyplinarny

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Celem pomocy dla rodzin, w których występuje zjawisko przemocy, Prezydent Miasta Łodzi powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który ma na celu   koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na szczeblu samorządu terytorialnego.

Zespół  to grupa specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków Zespołu.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w  rodzinie.
 • Sądu

Do zadań Zespołu należy:

 • koordynowanie działań w/w podmiotów
 • podejmowanie działań w rodzinach zagrożonych przemocą, mających na celu minimalizowanie i eliminowanie zjawiska przemocy
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji o podmiotach udzielających wsparcia w przypadku występowania przemocy w rodzinie działających w środowisku lokalnym
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • tworzenie grup roboczych, które w ramach realizowania procedury Niebieskie Karty mają
  za zadanie udzielenie szeroko pojętego wsparcia rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy

W związku z Zarządzeniem Nr 5335/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15.10.2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodzi, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podczas I posiedzenia w dniu 13 listopada 2020 r. na przewodniczącą Zespołu obecnej kadencji powołano Panią Marzenę Pajor.

Dane kontaktowe do przewodniczącej Zespołu:

tel.: 42 207 14 62

adres e-mail: zi@mops.lodz.pl

W każdym Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi powołano stanowiska ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, do których także możesz zgłosić się o pomoc w godzinach działania urzędu :

 • I Wydział Pracy Środowiskowej ul. Kutrzeby 16 – tel.42 207 14 57
  adres e-mail: zi1@mops.lodz.pl
 • II Wydział Pracy Środowiskowej ul. Grota – Roweckiego 30 – tel. 42 677 15 53 wew.20
  adres mail: zi2@mops.lodz.pl
 • III Wydział Pracy Środowiskowej ul. Będzińska 5 – tel. 42 684 44 81 wew. 30 lub 35
  adres e-mail: zi3@mops.lodz.pl

Pomocne numery telefonu dla osób dotkniętych przemocą:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" 800 12 00 02 - numer czynny całą dobę

Centrum Praw Kobiet telefon interwencyjny 600 070717 - czynny całą dobę / Pomoc prawna i psychologiczna (22) 621 35 37 czynny w godzinach 10:00-16:00

Fundacja Feminoteka 888 88 33 88, pon-pt 11:00-19:00 / także udzielanie porad prawnych i psychologicznych

Niebieska Linia IPZ 22 668 70 00 czynny codziennie 12:00 -18:00

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 116 111 czynny całą dobę / pomoc krzywdzonym dzieciom

Anonimowa Policyjna Linia Specjalna „Zatrzymaj Przemoc” : 0-800-120-148 - bezpłatny na terenie całego kraju

Bezpłatna aplikacja mobilna Twój parasol

 

doświadczasz przemocy – szukaj pomocy!