Mieszkania chronione

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Skierowanie do niego następuje w formie decyzji administracyjnej i jest wydawane osobom pełnoletnim na czas określony.

Mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzone są:

  • w Jedliczach A przy ul. Jedlinowej 42/44 (planowana liczba miejsc: 20),
  • przy ul. Zawiszy Czarnego 22 w Łodzi (planowana liczba miejsc: 20),
  • przy ul. Traktorowej 90 m. 34 w Łodzi (planowana liczba miejsc: 3).

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem tel. (042) 655 14 07

Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej prowadzone są:

  • przy al. Unii Lubelskiej 18 m. 5 w Łodzi (planowana liczba miejsc: 4)
  • przy ul. Więckowskiego 51 m. 16 w Łodzi (planowana liczba miejsc: 4).

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem tel. (042) 686 43 38