Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi, ul. Lecznicza 6

Zespół rozpatruje wnioski o wydanie:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
 • o stopniu niepełnosprawności dla osób dla osób, które ukończyły 16 rok życia;
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, w tym do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • legitymacje osób niepełnosprawnych;
 • karty parkingowej.

Podstawa prawna działania Zespołu

 • ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr. 17, poz. 162),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z póżn. zm.),
 • rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych ( Dz.U. z 2014 r., poz. 870 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 818)
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

Kontakt

 • tel. (42) 256 51 15
 • tel. (42) 256 51 28
 • tel. (42) 256 51 83
 • fax (42) 256 51 85