Aktywny samorząd

WNIOSKI DOTYCZĄCE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w roku 2019 BĘDĄ PRZYJMOWANE:

 •     MODUŁ I – od 16.04.2019 r. do 31.08.2019 r.
 •     MODUŁ II – od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)
      od 03.09.2019 do 10.10.2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)

Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych  i programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

W bieżącym roku w ramach programu realizowane będą rozmaite formy wsparcia, z których warto skorzystać.

 Moduł I: 

 1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu ruchu, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 2. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, wiek aktywności zawodowej;
 3. Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, wiek aktywności zawodowej;
 4. Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 5. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 6. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc udzielona w ramach Obszaru B;
 7. Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 8. Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 9. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, pomoc udzielona w zadaniu 1,3,4;
 10. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem
  o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 11. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób
  ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 12. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności lub zatrudnienie;
 13. Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem
  o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia, z dysfunkcją narządu ruchu, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 14. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, aktywność zawodowa.

 

 Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe. 

 

Celem główny programu – jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Nasi Beneficjenci studiują między innym na takich uczelniach jak: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka,  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych
w Łodzi, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Wyższa Szkoła Nauk
o Zdrowiu w Bydgoszczy.

 

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1.000 zł;
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego -
  do 4.000 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny
i motywacyjny.

 

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku        do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji
  na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

            przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Program w roku 2019 obejmuje następujące obszary wsparcia:  [zobacz tabelę obszarów >>>]

KRYTERIA PRZYZNAWANIA W 2019 ROKU OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI [ pobierz kryteria >>> ]

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu - Aktywny samorząd  w 2019 roku” znajdujące się
na stronie www.pfron.org.pl

 

  .doc .pdf
1_wniosek dla osoby niepełnosprawnej - pełnoletniej [ pobierz ] [ pobierz ]
2_wniosek dla osoby niepełnosprawnej - podopieczny [ pobierz ] [ pobierz ]
3_wkładka obszar A Zadanie nr 1 [ pobierz ] [ pobierz ]
4_wkładka obszar A Zadanie nr 2 [ pobierz ] [ pobierz ]
5_wkładka obszar A Zadanie nr 3 [ pobierz ] [ pobierz ]
6_wkladka obszar A zadanie 4 [ pobierz ] [ pobierz ]
7_wkładka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2 [ pobierz ] [ pobierz ]
8_wkladka obszar B zadanie 3 [ pobierz ] [ pobierz ]
9_wkladka obszar B zadanie 4 [ pobierz ] [ pobierz ]
10_wkladka obszar B zadanie 5 [ pobierz ] [ pobierz ]
11_wkładka obszar C zadanie nr 1 [ pobierz ] [ pobierz ]
12_wkładka_obszar_C_Zadanie_nr_2 [ pobierz ] [ pobierz ]
13_wkładka_obszar_C_Zadanie_nr_3 [ pobierz ] [ pobierz ]
14_wkładka_obszar_C_Zadanie_nr_4 [ pobierz ] [ pobierz ]
15_wkładka obszar C zadanie 5 + zaświadczenie lekarskie [ pobierz ] [ pobierz ]
16_wkładka obszar D [ pobierz ]  [ pobierz ]
17_wkładka Modul II [ pobierz ] [ pobierz ]
18_Zaświadczenie lekarskie obszar A Zadanie nr 4 [ pobierz ] [ pobierz ]
19_zaświadczenie lekarskie B_1 [ pobierz ] [ pobierz ]
20_Zaświadczenie lekarski obszar B Zadanie nr 3 [ pobierz ] [ pobierz ]
21_Zaświadczenie lekarskie obszar B Zadanie nr 4 [ pobierz ] [ pobierz ]
22_zaświadczenie lekarskie B_1_C_1_3_4  [ pobierz ] [ pobierz ]
23_modul_II_zas.uczelnia  [ pobierz ] [ pobierz ]
24_osw_dochody [ pobierz ] [ pobierz ]