Program "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi informuje o realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość otrzymanego dofinasowana wynosi 1 278 317,20zł

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

1) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub

2) wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub

3) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM,  którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Program  umożliwia osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa jest w ust. 7 pkt 1 i 2 Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023;

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu uczestnik Programu składa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów (240 godzin rocznie). Usługi w formie wsparcia dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Liczba Uczestników Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – 131 osób w tym:

- dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: 12 osób;

- osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 119 osób;

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia załączonych formularzy. Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a 90-012 Łódź

 • osobiście w pok. 203, II piętro, w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 16.00, wtorek 9.00 – 17.00);
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mops.lodz.pl;
 • drogą elektroniczną EPUAP: /0eqfd766vi/SkrytkaESP

Wnioski przyjmowane będą od 12 czerwca 2023 r. do wyczerpania miejsc.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 685 43 44 lub 887-467-436 lub za pośrednictwem poczty e-mail: m.zwierzchowska@mops.lodz.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 dostępne są na portalu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Formularze do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023;
 2. Klauzula informacyjna RODO „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023;
 3. Klauzula Informacyjna RODO ŁUW;
 4. Klauzula informacyjna RODO;
 5. Zakres czynności w ramach usług „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023;
 6. Karta FIM „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023;
 7. Oświadczenie dotyczące wskazania opiekuna usług opieki wytchnieniowej
 8. Oświadczenie-korzystanie-ze-wsparcia-OW2023