Mops Łódź Łódź.pl

Program "Opieka wytchnieniowa - edycja 2022"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi informuje o realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość otrzymanego dofinasowana wynosi 288 000,00zł

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów (240 godzin rocznie). Usługi w formie wsparcia dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia załączonych formularzy. Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a 90-012 Łódź

 • osobiście w kancelarii Ośrodka pok. 006, w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 16.00, wtorek 9.00 – 17.00);
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mops.lodz.pl;
 • drogą elektroniczną EPUAP: /0eqfd766vi/SkrytkaESP

Wnioski przyjmowane będą od 22.11.2022 r. do wyczerpania miejsc.

Liczba Uczestników Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – 30 osób w tym:

-  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: 5 osób;

-  osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 25 osób;

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: (42) 685 43 44 lub 887 467 436 lub za pośrednictwem poczty e-mail: m.zwierzchowska@mops.lodz.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 dostępne są na portalu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 275 pkt 1, ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 wyłoniono:

Home Express Sp. z o. o., ul. Wiertnicza 104/1, 02-952 Warszawa.

 

Formularze do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022;
 2. Klauzula informacyjna RODO „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022;
 3. Klauzula informacyjna „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022;
 4. Zakres czynności w ramach usług „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022;
 5. Karta FIM.