Mops Łódź Łódź.pl

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość otrzymanego dofinansowana wynosi 1 987 813,25zł.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoba z niepełnosprawnością dokonuje  samodzielnego wyboru osoby asystenta osobistego, który spełnia, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. została wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
 4. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż :

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia załączonych formularzy. Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a 90-012 Łódź

 • osobiście w kancelarii Ośrodka pok. 006, w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 16.00, wtorek 9.00 – 17.00);
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mops.lodz.pl;
 • drogą elektroniczną EPUAP: /0eqfd766vi/SkrytkaESP
 • odbiór bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej uzyskaniem wsparcia w ramach Programu;

Zgłoszenia przyjmowane będą od 22.03.2023 r. do wyczerpania miejsc. Realizacja Programu planowana do 31.12.2023r.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Monika Zwierzchowska, tel. 685 43 44 lub 887-467-436 lub za pośrednictwem poczty e-mail: m.zwierzchowska@mops.lodz.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dostępne są na portalu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

Formularze do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 >>>
 2. Oświadczenie uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi dotyczące wskazania asystenta osobistego >>>
 3. Klauzula informacyjna RODO – MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 >>>
 4. Klauzula informacyjna „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 >>>
 5. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 >>>