Mops Łódź

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość otrzymanego dofinansowana wynosi 2 630 070,00 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, realizowany we współpracy ze stowarzyszeniem „Dla Rodziny”.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Zapraszamy mieszkańców Łodzi, legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (orzeczeniem równoważnym) chcących skorzystać z Programu do składania wniosków.

Z usług w ramach Programu mogą korzystać obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12. marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583,z póź.zm.), będący osobami niepełnosprawnymi, których potrzeba wsparcia usługami asystenckimi będzie wynikać ze złożonego pisemnego oświadczenia.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoba z niepełnosprawnością może dokonać samodzielnego wyboru osoby asystenta lub skorzystać ze wsparcia asystenta osobistego, który spełnia, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia załączonych formularzy. Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a 90-012 Łódź

 • osobiście w kancelarii Ośrodka pok. 006, w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 16.00, wtorek 9.00 – 17.00);
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mops.lodz.pl;
 • drogą elektroniczną EPUAP: /0eqfd766vi/SkrytkaESP

Wnioski przyjmowane będą od 01.06.2022 r. do wyczerpania miejsc.

 

W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 100 osób niepełnosprawnych w tym:

 • 10 dzieci do 16 roku życia
 • 30 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym oraz
 • 60 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 685 43 44 lub 887-467-436 lub za pośrednictwem poczty e-mail: m.zwierzchowska@mops.lodz.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dostępne są na portalu:

www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022.

Formularze do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022
 2. Oświadczenie uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi dotyczące wskazania asystenta osobistego
 3. Klauzula informacyjna RODO „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022
 4. Klauzula informacyjna „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022
 5. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022
 6. Karta realizacji usług asystenta w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
 7. Oświadczenie obywatela Ukrainy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022